Bibliotheek HWG

Hieronder vindt u onze boekenlijst. Deze boeken zijn te gebruiken voor studiedoeleinden en kunnen bij het HWG worden ingezien.

U kunt op elke kolom sorteren door op het pijltje te klikken.
Zoeken doet u door een zoekwoord in het zoekvak te schrijven.

titelinhoudschrijverjaarthema
A10Encyclopedie van het hedendaagse Friesland deel 1 en 2Abma G.1975Friesland algemeen
A20Himmelumer Aldefurd en Noardwâldegeschiedenis van de Grietenij Himmelumer AldefurdAbma G.1992Hemelum
A21De vier Bolswarder lenengeschiedenis van de leengelden en hun bestemmingAbma G.1997Bolsward
A30Van de Mond der Oude Middelzeeschetsen uit het oude leven op het land en de boerderijAkker van den K.J.1989landbouw
A40Kroniek van een Friese boeraantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijchers Hellema te WirdumAlgra H.1978landbouw
A41Musyk yn Fryslânaspekten van het Friese muziekleven vroeger en nuAlgra H.1996kunst en cultuur
A42Friesland en de Friezende schoonheid van Friesland in de 19e eeuwAndreae A.J.Friesland algemeen
A50Friesland in foto'sfotoboekAndringa S.1974Friesland algemeen
B10Uw stamboom op de computerhandleidingBalhan R.2003handleiding
B12Ver van het front?Friesland en Friezen inde Eerste WereldoorlogBangma. K.2018wereldoorlog 1
B11Amsterdam en Frieslandzeven eeuwen relatiesBeaken it1975Friesland algemeen
B13Geld door de eeuwen heengeschiedenisvan het geld in de Lage LandenBeek van B.1984algemeen
B14Landverhuizersaanwijzingen voor onderzoek naar Ned. EmigrantenBeelen L.1996algemeen
B15Gods Woord in GaasterlandGeref. Gemeente OudemirdumBeens-van Schothorst E.2023religie
B20Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslânbibliografie van plaatsnamen en elemente van plaatsnamenBeetstra W.T.1987taal
B30Wyldemerck kamp voor islamitische Molukkersinformatie over Molukkers in kamp WyldemerkBergh van den G.1994Wyldemerk
B40Wyldemerck, Herinneringen in beeldherinneringen van een oud-bewoonsterBergh van den G.1994Wyldemerk
B50Historich bulletin Concordia 120 jaarConcordia van 1894-2014Bergsma I.2014kunst cultuur
B60Oer Fryske skiednis nei de midsieuwenBergsma W.1993Friesland algemeen
B61Frysk, from en frijeen aantal aspekten van geloof en politiek in FrieslandBergsma.W. 1988Friesland algemeen
B62Het vrouwtje van Stavorenvolksverhalen uit FrieslandBerkhout T. van1997volksverhalen
B70Statuten en Huishoudelijk Reglement Chr. Onderwijs Oude- en Nijem.infogidsbestuur1963Oudemirdum
B80Programma voor de Oranjefeesten september 1938programmaboekjebestuur Oranjeverenigingen1938Balk
B90Sondel door de eeuwen heenbewoners van Sondel over Sondelbewoners van Sondel2000Sondel
B100Listen fan goaden en bistenvijf Friese fabelsBilker J.2001volksverhalen
B101Hettema's grote historische schoolatlashistorische atlasBinnendijk H.1986atlas
B110Bouwen naar bovenSint Odulfuskerk van BakhuizenBlaauw de S.1989Bakhuizen
B111Van Friese grondFriese landbouw in de negentiende eeuwBlauw. M.J.E.1995landbouw
B120Monument van de maand (Hindeloopen)algemene info over HindeloopenBlom G.1989Hindeloopen
B130Stadsgezicht HindeloopenBlom G.1989Hindeloopen
B140Nijemirdum, informatieboekje 1991beknopt informatieboekjeBode P.1991Nijemirdum
B141Honderd Jaargeschiedenis christelijk onderwijs NijemirdumBode P.1999onderwijs
B142Natuur en samenleving van de Molukkende MolukkenBoelens G.2001Molukkers
B15075 jier kristlike skoalle Warns 1905-1980geschiedenis van de school in WarnsBoer de H.1980onderwijs
B151Gaasterland eeuwenoud land tuseen Mar en Klifalgemene beschrijving GaasterlandBoersma2005Gaasterland alg.
B160De Gaasterlandse bossengeschiedenis van de Gaasterlandse bossenBoersma B.1999Gaasterland alg.
B170Dossier Littenseradielnagelaten verhalenBoersma B.2018verhalen
B180Laaksum de Zuiderzee en de visserijhet haventje van Laaksum in historische contekstBoersma B.1999Laaksum
B190Lest we forget, de berging van de Vickers Wellington ……berging Vickers Wellengton uit het IjsselmeerBoomsma P.2017wereldoorlog 2
B191Archeologie van Friesland archeologieBos. J.M.1995archeologie
B200Behoudenswaardige panden gemeente Gaasterlân-Sleatinventarislijst met behoudenswaardige pandenBosmaTh. M. 1994Gaasterland alg.
B210Dromen over FrieslandfotoboekBouma H.1980Friesland algemeen
B220Troch Waer en Wyngeschiedenis de zuivelindustrie in WorkumBouwhuis J.industrie
B230Gaasterland, Nederland in miniaturenalgemene beschrijving GaasterlandBoxma W.Gaasterland alg.
B231Negen eeuwen Friesland-Hollandgeschiedenis van een haat-liefde verhoudingBreuker Ph.1997Friesland algemeen
B232Landrecht der Vriesnetekstuitgave en commentaarBreuker Ph.1996Friesland algemeen
B240Een familie in de zuidwesthoek van Friesland IIstamboomBrinkman-Piso A.J.1987stamboom
B250Een familie in de zuidwesthoek van FrieslandstamboomBrinkman-Piso A.J.1987stamboom
B260De niewste tydingen (LC 250 jaar)250 jaar Leuwarder CourantBroesrma M. 2002krant
B270Encyclopedie van Frieslandalgemene encyclopedie van FrieslandBrouwer J.H.1985Friesland algemeen
B280Encyclopedie van FrieslandencyclopedieBrouwer J.H.1958Friesland algemeen
B290Hedendaagse kunst in Friese kerkenhedendaagse kunst in Friese kerken Bruin de L.H.1985kunst en cultuur
B291Achter de gevelanekdotische verhalen over woonhuismonumenten Brunt E.2001verhalen
B300Kloosters onder WorkumBuijtenen van M.P.kloosters
B301Neerlands volkslevenverhaal o.a. over Molkwerum Buter A.1972tijdschrift
B310Begraven op de terpen yn FerwerderadielIt deadsbestel Carmiggelt A.2000algemeen
B311De keningsterp fan Winaamde Friese elite in de vroege meiddeleeuwenCarmiggelt A.2000algemeen
C11Reglement R.K. BegraafplaatsenH. ChristoffelparochieChristoffelparochie2018begraafplaatsen
C10Hellfire Cornerinfo over Dover en Duinkerken in W.O. 2Coad J.G.1993wereldoorlog 2
C11.aEen Eeuw Elfstedentochtberichten uit de schatkamer van het eerste friesche schaatsmuseumCouwenhoven R.2009Elfstedentocht
C11.bHardrijderijen in Frieslandvolkscultuur op het ijs 1800-1900Couwenhoven R.2018Hardrijderijen
C12Het boerderijenboekhistorisch boerderijonderzoekCruyningen van P.boerderijen
C20De skoskerinnerde wei fan Henk KroesDam.E.2007levensverhaal
C21Voor een verloren soldaatherinneringen 12-jarige tijdens de hongerwinterDantzig R. van1986Laaxum
D10Frisia illustrata (tien eeuwen Friesland en de Friezen)algemene informatieDe Tille-Waanders1983Friesland algemeen
D20Handleiding voor de metaalbewerker in de scheepsbouw 1,2,3lesboekDekker M.1954ambachten
D21Handleiding voor de metaalbewerker in de scheepsbouw A2/3lesboekDekker M.1954ambachten
D30800 jaar kerk in Hemelum c.a.geschiedenis van de kerk in Hemelum, Mirns en BakhuizenDekker T.W.1976Hemelum
D31De Belgenreedpad langs kamp Belgische vluchtelingenDessel van I.2014Oudemirdum
D40Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940monumenten inventarisatielijstDerks1994architectuur
D50Westergo's Ijsselmeerdijkenbedijking in ontwikkeling en inventaris van archievenDijkage I.1956bedijking
D60Kijk op het groene Frieslandinfo en fotoboekDijkhuizen S.1982Friesland algemeen
D70Steenkist en Trechterbekersprehistorie in GaasterlandDijkstra H.1977hunebed Rijsterbos
D80Uit Frieland's Volksleven deel 2Dijkstra W.1895Friesland algemeen
D90Uit Friesland's Volksleven deel 1Dijkstra W.1895Friesland algemeen
D100De kerk van Sondelgeschiedenis PKN-kerk De Haven in Sondeldiverse schrijvers2014Sondel
D110interneringsdepot GaasterlandBelgische vluchtelingen 1914-1918Doeleman H.1996wereldoorlog 1
D120Door de eeuwen heen (Oudemirdum in vogelvlucht)n.a.v. reunie 1991Doeleman H.J.1991Oudemirdum
D130Invenaris der archieven in het gemeentehuis te Balk 1658-1935inventarislijstDoeleman H.J.2006Balk
D13150 jaar gewoon een goede zaakgedenkboek rondom 50 jaar Balkster Middenstand 1937-1987Dolle J.1986Balk
D132Volk aan de plasde Friese merenDorhout U.G.1942Friese meren
D140Friezen Saksen en Denenculturen aan de Noordzee van 400 tot 1000 na ChristusDöring J.1996bevolking
D150Het stedeke Sloteninfor met oude afbeeldingen van SlotenDorphout U.G.Sloten
D160Ei sjuch it doarpke Wikel t.g.v. Vereniging Dorpsbelang WyckelDorpsbelang Wyckel2005Wyckel
D161van Flevo- tot IJselmeer Historisch overzicht onstaan IJsselmeerDraaisma H.1950IJsselmeer
D17075 jaar christelijk onderwijs te Oudemirdum 1921-1996geschiedenis van de school in OudemirdumDraijer J. e.a.1996onderwijs
D170.bDer dy namma fan heten isherkomst van plaatsnamenDuijfff P.2022taal
D171Lyts hânboek fan de fryske literatuerliteratuurgeschiedenisDykstra K. 1976taal
D172t Friese liedtekstenDykstra K. 1947kunst en cultuur
D180Sljucht en rjucht 1905Fries tijdschrift gebundeldDykstra W.1905tijdschrift
D190Sljucht en rjucht 1911Fries tijdschrift gebundeldDykstra W.1911tijdschrift
E10Experiment Gaasterland IVG NLTOplan van aanpakEHS-commissie1999Gaasterland alg.
E20Frieslands Hogeschool en het Rijks Atheneum te Franekerkorte geschiedenis Franeker Academie en AtheneumEkkart R.E.O.onderwijs
E30Romeinse bronzen beeldjes in het Fries museumn.a.v. tentoonstelling Fries MuseumElzinga G.tentoonstelling
E31Cuijk een regionaal centrum in de Romeinse tijdRomeinse tijdEnckevoort2002algemeen
E32V2 Aufbrug zur Raumfahrt ontwikkeling V2Engelmann J.oorlog
E40Romeinen, Friezen en Frankenvan Traiecum tot Dorestad 50 v. Chr.-900 n. Chr.Es van W.A.1994bevolking
E50Gods terskflierverhalenFeddema P.1959verhalen
F10Dialecten van de Friese west-en zuidkustdialectonderzoekFokkema K.1972taal
F11Atlas van de provincie Friesland 1861oude kaartenForesta B.V.1987atlas
F20Indonesiers in Holland 1958-1962fotoboekFreed L.Molukkers
F21Ferhaleboek Ferhaal fan Fryslânhoe Frisland door de mens is gemaaktFries Museumalgemeen
F22Rondom de Zuiderzeeleven en werken van 1900 tot 1940Fries W.1996de Zuiderzee
F30Geschiedenis van Friesland 1750-1995infoFrieswijk J.1998Friesland algemeen
F31Frieslands verleden verkendproblemen en onderzoek m.b.t. Fri. geschiedenis na 1750Frieswijk J.1987Friesland algemeen
F32Het Friese genootschap 1827-2002genootschapscultuur in FrieslandFrieswijk J.2002Friesland algemeen
F40De Vrije Friesjaarboek met publikaties van onderzoekenFryske Akademy2003Fryske Akademy
F50De Vrije Fries (jaarboek)(inhoudsopgave 1839-2000)Fryske Akademy2000Fryske Akademy
F60Shell Journaal van Hollands waterHolland waterwegen door de eeuwen heenFuchs J.M.1970waterwegen
G10Gastenboek tentoonstelling Mar en Klifgastenboek met op- en aanmerkingengasten2015gastenboek
G20Trekkend langs de waterwegenleesboekje voor de jeugdGeest van de K.voor de jeugd
G22Succesvol schatzoekenhandleiding voor schatgravers, muntenzoekers, enz.Gesink G.1985archeologie
G21aFriese plaatsnamenherkomst 1200 plaatsnamenGildemacher K.2007plaatsnamen
G21Terpen en terpnamenonderzoek naar vijf naamtypen in FryslânGildemacher K.2008terpen
G30Sinterklaas en het Sinterklaasfeestgeschiedenis en folkloreGilst van A.P.1969folklore
G40ANWB Archeologieboek Nederlandarcheologische monumentenGinkel van E. 1998archeologie
G41Het avontuur van mens en wetenschap 3encyclopedieGloberamaalgemeen
G42Het avontuur van mens en wetenschap 4encyclopedieGloberamaalgemeen
G43Het avontuur van mens en wetenschap 5encyclopedieGloberamaalgemeen
G44Het avontuur van mens en wetenschap 6encyclopedieGloberamaalgemeen
G45De ZWH Bus, een hele ondeneminggeschiedenis busondernemening ZWHGoot van der M.C.2004vervoer
G50Frisians abroadFriezen in het buitenlandGorter D.2002Friesland algemeen
G51Taal yn Fryslânopnieuw bekekenGorter D.1995taal
G52Raadselachtige vondsten uit het verledenoude beschavingenGroesbeek H.1979algemeen
G60Wandelgids Gaasterlandinfo en 5 wandelingen door GaasterlandGroot J.1982wandelgids
G61 Brykkromme en scheve uitspraken uit vergaderingenGroot de K.A.2001humor
G70Mei Slykboar en Kramizer, dykwurkers, landoanwinners, arkGroustra G.R.1981bedijking
G80De slach by Starum 1345beschrijving van de slag bij Stavoren in 1345Groustra G.R.1978oorlogen
H10Famous Frisians in Americaberoemde Friezen in AmerikaHaan de P.2009Friesland algemeen
H12Rondom de kliffenvolksfantasieënHaan W.R.volksverhalen
H11Frieslands oudheidhet rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergangHalbertsma.H.2000Friesland algemeen
H12Op zoek naar de oertijdsporen van leven, fossielen, gesteentenHalstead L.B.1983algemeen
H13Gaasterland Rutgers reisboek reisverhalenHaverkamp O.1947Gaasterland
H20Heringa State en het Popla Gasthuis te Marssumgeschiedenis Heringa State en Popta Gasthuis in MarssumHeemstra van M.J.state
H30Gaasterland in oude ansichtenHendriks M.1983Gaasterland alg.
H40Echo van het verleden Ludgerusparochie in Balk en de katholieken in de ZWHHendriks M.1983Balk
H50Zuidwesthoekreeks BalkBalk van vlecke tot centrum van bedrijvigheidHendriks M.1983Balk
H60Zuidwesthoekreeks Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwenHendriks M.1987Harich en Ruigahuizen
H70Gaasterland-Sloten in oude ansichtenHendriks M.G.H.1991Gaasterland alg.
H71Friese graafschappen tussen Zwin en Wezergrafelijkheid in middeleeuws Frisia (700-1200)Henstra D.J.2012Friesland algemeen
H80Friesland Fietslandavontuurlijke tochten tussen Sexbierum en AppelschaHettema H.1998recreatie en toerisme
H179Fryslân historisch tijdschrift: Japke Ippes, klippfiskpionierhist.tijdschrift fryslan2001/1
H172Fryslân historisch tijdschrift: de lucht inhist.tijdschrift fryslan2010/2luchtvaart
H126Fryslân historisch tijdschrift: 1813: federaal of centraalhist.tijdschrift fryslan2011/1bestuur
H165Fryslân historisch tijdschrift: 500 jaar reformatiehist.tijdschrift fryslan2011/2geloof
H135Fryslân historisch tijdschrift: aan tafelhist.tijdschrift fryslan2011/3voedsel
H153Fryslân historisch tijdschrift: baanbrekend boerderijenonderzoekhist.tijdschrift fryslan2011/4landbouw
H122Fryslân historisch tijdschrift: beelden van de oorloghist.tijdschrift fryslan2011/5wereldoorlog 2
H112Fryslân historisch tijdschrift: bevallen en opstaanhist.tijdschrift fryslan2011/6gezondheidszorg
H154Fryslân historisch tijdschrift: bijna vergeten paniek: hooibroeihist.tijdschrift fryslan2012/1landbouw
H155Fryslân historisch tijdschrift: de beeldenstormhist.tijdschrift fryslan2012/2geloof
H114Fryslân historisch tijdschrift: de dageraad van de sporthist.tijdschrift fryslan2012/3sport
H104Fryslân historisch tijdschrift: de Friese koehist.tijdschrift fryslan2012/4veeteelt
H123Fryslân historisch tijdschrift: de Friese merenhist.tijdschrift fryslan2012/6meren
H125Fryslân historisch tijdschrift: de gouden eeuw in Frieslandhist.tijdschrift fryslan2013/1Friesland algemeen
H152Fryslân historisch tijdschrift: dramatische crash in Mirnshist.tijdschrift fryslan2013/2wereldoorlog 2
H101Fryslân historisch tijdschrift: drank: misbruik en bestrijdinghist.tijdschrift fryslan2013/3alcoholmisbruik
H151Fryslân historisch tijdschrift: een Hindelooper zeereishist.tijdschrift fryslan2013/4zeevaart
H142Fryslân historisch tijdschrift: filmgeschiedenis bewegend erfgoedhist.tijdschrift fryslan2013/5kunst en cultuur
H106Fryslân historisch tijdschrift: grensgevallen: 200 j. herindeling in Fr.hist.tijdschrift fryslan2013/6Friesland algemeen
H156Fryslân historisch tijdschrift: Gysbert foreverhist.tijdschrift fryslan2014/1levensverhaal
H102Fryslân historisch tijdschrift: het water komthist.tijdschrift fryslan2014/5bedijking
H162Fryslân historisch tijdschrift: Jaco Muller en zijn bendehist.tijdschrift fryslan2014/6misdaad
H111Fryslân historisch tijdschrift: Jonathan Israel: historicushist.tijdschrift fryslan2015/2levensverhaal
H124Fryslân historisch tijdschrift: ons museum hist.tijdschrift fryslan2015/6kunst cultuur
H136Fryslân historisch tijdschrift: op jacht in het ijshist.tijdschrift fryslan2016/1
H171Fryslân historisch tijdschrift: Pander een ondernemende familiehist.tijdschrift fryslan2016/2
H113Fryslân historisch tijdschrift: popmuziek in Frieslandhist.tijdschrift fryslan2016/3kunst cultuur
H161Fryslân historisch tijdschrift: Sake tragische lot v.e. landverhuizerhist.tijdschrift fryslan2016/4
H103Fryslân historisch tijdschrift: seks: lust en lasthist.tijdschrift fryslan2016/5seksuologie
H105Fryslân historisch tijdschrift: Staveren: 950 jaar stadhist.tijdschrift fryslan2016/6Stavoren
H146Fryslân historisch tijdschrift: terpenonderzoekhist.tijdschrift fryslan2017/1terpen
H121Fryslân historisch tijdschrift: tsjoenderijhist.tijdschrift fryslan2017/2hekserij
H116Fryslân historisch tijdschrift: zeevaarthist.tijdschrift fryslan2017/3zeevaart
H131Fryslân historisch tijdschrift:de Eerste Wereldoorlog en Frieslandhist.tijdschrift fryslan2017/4wereldoorlog 1
H164Fryslân historsich tijdschrift: Mata Harihist.tijdschrift fryslan2017/5levensbeschrijving
H173Fryslân historisch tijdschrift: achter Friese gevelshist.tijdschrift fryslan2017/6bevolking
H175Fryslân historisch tijdschrift: Joost Halbertsmahist.tijdschrift fryslan2018/5schijver
H174Fryslân historisch tijdschrift: Saskia en Rembrandthist.tijdschrift fryslan2018/6kunst
H178Fryslân historisch tijdschrift: Piet van der Ham en Mata Harihist.tijdschrift fryslan2019/2Mata Hari
H176Fryslân historisch tijdschrift: Jan Timmerhist.tijdschrift fryslan2019/3landbouw
H177Fryslân historisch tijdschrift: Theun de Vrieshist.tijdschrift fryslan2019/4schrijver
H180Fryslân historisch tijdschrift: de Vikingenhist.tijdschrift fryslan2019/5Vikingen
H470Woudsend, kruispunt van waterwegendvd info over WoudsendHistorische Kring Woudsend2011Woudsend
H480Leven op het wadinfo en fotoboekHoek van der S.1979Waddenzee
H481Een preekstoel in de bagage100 jaar gereformeerde kerk Wijckel en BalkHoekstra H.W.1991Balk en Wijckel
H490Friese Preekstoeleninfo over preekstoelenHoeve ten S.1980kerken
H500Kerken in Frieslandinfo over gebouwen, inrichting en gebruikHoeve ten S.1985kerken
H501Menno van Coehoornvestingbouwer, belegeraar, infanteristHoof van J.2004adel
H510Oorlogsherinneringenherinneringen uit WOIIHoogerwerf-Holleman R.1983wereldoorlog 2
H511Een plattelandsburgemeester verteltanekdotes rond het burgemeesterschapHornstra W.algemeen
H512Familiegeschiedenis fam.HospesGaasterlands geslacht HospesHospes J.2022genealogie
H520Honderden jaren vluchthaven Laaksum informatieHuizinga D.2012Laaksum
H530Om it Heech hinnegeschiedenis Bakhuizen, Mirns en Rijs in de 20e eeuwHW Bakhuizen2015Bakhuizen, Mirns , Rijs
H540Elahuzen Doarp yn en oan it wetterElahuizen in foto'sHW Elahuzen2000Elahuizen
H560Ut eigen Gea (21,23,24, 28 t/m 39)HW Skarsterlân2010e.v.algemeen
H570De kinderen van de Wyldemerk 1954-1969informatie over Molukkers in kamp WyldemerkHWG2013Molukkers
H580Nederland viert 65ste bevrijdingsdagHWG2010wereldoorlog 2
H590Wyckel aktiefeen rondje WyckelHWG2012Wijckel
I10Protestantse kerk Harichinfo kerk Harich en klokkenstoel Ruigahuizeninformatie2015Harich
I20Sicht op FryslânIt Fryske Gea2008Friesland algemeen
A60Het menselyk bedrijfverbeeldingen van ambachtenJ. en C.1694ambachten
J10Fries Scheepvaartmuseum en OudheidkamerjaarboekJaarboek 1964-'651964musem
J20Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamerjaarverslagjaarverslagen 19621962museum
J21Onze vaderlandse geschiedenisvaderlandse geschiedenisJansma K.1991algemeen
J22Tienduizend jaar geschiedenis der Nederlandenvaderlandse geschiedenisJansma K.1991algemeen
J30Het geslacht Doorenspleetfamiliegeschiedenis geslacht Doorenspleet uit BalkJong de H.1995bek. Gaasterlanders
J31Jonges fan Gaesterlânverhalen boekJong de I.1948kinderboek
J40Voor- en nageslacht van Johannes Wiebes de JongstamboomonderzoekJong de J.1978stamboom
J50Aldemardum yn de 20'er en 30'er jierrenverhalen over Oudemirdum in de jaren 20 en 30Jong de P.1998Oudemirdum
J60Zuidwesthoekreeks Slotengeïllustreerde geschiedenis van SlotenJong de T.1983Sloten
J61vijf eeuwen Friese orgelbouw,
het Friese orgelbezitJongepier J.2004orgels friesland
K10De tsjerken yn eigen doarp of stêdhandleiding voor het beoefenen van de plaatselijke kerkhistorieKalma J.J.1968kerken
K20Friesland toen en nuKalma J.J.1977Friesland algemeen
K30By us âlde tsjerken lânsalgemene informatie over kerkenKalma J.J.1941kerken
K40Frieslands verleden (overzicht tijdschriftartikelen Fr. Geschiedenis)overzicht van Friese tijdschriftartikelenKalma J.J.1955Friesland algemeen
K50Geschiedenis van Frieslandgeschiedenis FrieslandKalma J.J.1973Friesland algemeen
K51Friesland in het rampjaar 1672een jaar van de gemiste kansenKalma J.J.1972Friesland algemeen
K60Anak kamppersoonlijke belevenissen in kamp WyldemerkKarim Lesay A.2014Wyldemerk
K70Dag, mijn lieve moedergrafcultuur in FrieslandKarstkarel P.2015grafcultuur
K72Leer uzelf archeologiestudieboek archeologieKayser H. 1963archeologie
K73Mythen en sagen uit de middeleeuwenverhalenKeizer H.P.verhalen
K71Reboelje yn de Dongeradielenopstand I nde Dongeradiellen op 2 juli 1749Keizer. D.P.1980Friesland algemeen
K80Mijn leven van de fam. Keulen en Deden in de 20e eeuwfamiliegeschiedenisKeulen J.G.2011stamboom
K81Bitgumsliednis fan Bitgum en BitgummoleKingma T.1998Friesland algemeen
K100Romaans bouwen in Frieslandromaanse bouwwerken in FrieslandKingmans H.1991architectuur
K90Monument van de maand (Sint Annakerk, Hantumhuizen)romaans bouwen in FrieslandKingmans H.1991architectuur
K110Museumboek voor FrieslandFriese musea en oudheidskamersKingsma H.1980museum
K111Oerboeren in de Friese Woudeninformatie bij de tentoonstellingKloosterman J.F.2010museum
K112SpreukenFriese spreukenKloosterman S.1962taal
K113Swerfstienen yn Fryslânde erfenis van de ijstijden rondom BuitenpostKoeveringe van Y.2008Friesland algemeen
K114Wyldemerkrapportage,advies van Samenwerkingsverband Moluks ErfgoedKok M.2023Moluks Erfgoed
K120Beter varen met platbodemsleerboek over varen met platbodemsKooijman J.2002scheepvaart
K130Friese zuiderzeerouteKooistra Y.2009Zuiderzee
K140Wind in het rietverhalen eenvoudige mensen op grens Friesland en OverijsselKoopmans D.K.1966bevolking
K141Fan Galama oant gemeente Himmelumer Aldefurd foto's gemeente Hemelum oldeferdKoopmans G.1984Hemelum Oldeferd
K150Twee eeuwen Friese adel 1814-2000van landadel naar historisch instituutKuiper Y.2000adel
K160Bibliografyske fynplakken fan wapens en flaggen yn Fryslanvindplaatsen van wapens en vlaggen in FrieslandKuipers C.E. 1996adel
K170Voor vrijheid en rechtinventaris archieven Ver. Friesland 1940-1945Kuipers O.1995wereldoorlog 2
K180Leeuwarder huis en hofstadhuis en stadhouderlijk hof in LeeuwardenKuipers W.H.adel
K190Leeuwarden 750-2000hoofdstad van FrieslandKunst. R.1999Leeuwarden
K191Tsjerke Harich en har foargangersgeschiedenis kerk HarichLageweg Y. J. van de 2013Harich
K192Protetantse gemeente Balk door de eeuwen heengeschiedenis van mensen, hun bestaan en hun woningenLageweg Y. J. van de 2016K192
K19320 jier Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinstengeschiedenis Fryske O. TsjerketsjinstenLageweg Y. J.van de2020Kerkgeschiedenis
K195De Schoonheid van Friesland en de Waddeneilanden foto's met tekstLand T.1994Friesland monumenten
L10Friesland in vogelvluchtgeschiedenis Protestantse gemeente BalkLeeuwarder CourantFriesland algemeen
L20Gaasterland e.o. 1898-krantenknipselsLeeuwarder Courant (plakboek)Gaasterland alg.
L30Wijs met de Waddenzeealgemene informatie over de WaddenzeeLeeuwen-Seelt van N.1980Waddenzee
L31Luchtwachttorens uit de koude oorloginformatie over luchtwachttorens in de Koude OorlogLochem-Sandra van2023Koude oorlog
M10Verkeer en vervoer op de Gelderse Ijssel rond 1570info verkeer en vervoer op de Ijssel rond 1570Marseille T.1988waterwegen
M20Wat tolboeken vertolkenkoophandel, schepen en scheepvaart op de Ijssel rond 1570Marseille T.1993waterwegen
M21Raadselachtige vondsten uit het verledenmysteries uit het verledenMason J.1979algemeen
M30De levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes 1689-1755informatieMast G.2011ambachten
M40Programma voor Groot Nat.Chr. Muziek en Zangconcours te WijckelprogrammaboekjeMelodia Wijckel1936Wijckel
M50Gescheurde levensgesrpekken met naasten van oorlogs- en dienstslachtoffersMentink M.1998wereldoorlog 2
M60Ambonezen in Nederlandministeriële commissie1959algemeen
M61De Moarmwâldster Halegeschiedenis van mensen, hun bestaan en hun woningenMinnema G.2003bevolking
M70De oprichting van de Kon. Ned. Alg. SchermbondachtergrondenMokken W.2008Balk
M71De Friese huizen van de Duitse ordeNes, Steenkerk en Schoten in de M.E. kloostergemeenschapMol J.A.1991kloosters
M80Fries waterland in beeldfotoboek en infoMolen van der S.1982Friesland algemeen
M100Dit land van de elf steden (2)algemene info over heden en verleden van FrieslandMolen van der S.J.1968Friesland algemeen
M110Het Friesche Boerenhuishet Fries boerenhuis in 20 eeuwenMolen van der S.J.1943boerderijen
M120Langs Frieslands oude boerderijenontwikkeling Friese boerderijenMolen van der S.J.1974boerderijen
M121Langs karakteristieke Friese dorpenFriese dorpenMolen van der S.J.1976algemeen
M130Oorsprong en geschiedenis van de Friezenhet unieke karakter van de FriezenMolen van der S.J.1981bevolking
M140Uilebordeninfo uilebordenMolen van der S.J.1981uileborden
M150Van Oerd tot MokkebankMolen van der S.J.1960
M151Ta de Fryske folkskundeverzameling van losse stukkenMolen van der S.J.1966bevolking
M90Friesland monumentaalinfo over Friese monumentenMolen van der S.J.1975monumenten
M162Ramp met de stoomboot "Willem III " scheepsrampMuizelaar S.W.1932scheepsramp
M161Gaasterlandersverhalen over GaasterlandersMulder G.1954bevolking
M160Dakbedekkingenconstructieleer voor loodgietersMulder J.1946ambachten
M170De Slachte, monument van een dijkgeshiedenis van een dijkMuseum 't Coopmanshûs 1983bedijking
M180Gids voor Friesland en N.O. polder '78-'79algemene info voor de toeristMuurling Sneek1979recratie en toerisme
N10Land van terpen en dijkeninfo over kuststrekenNiemeijer J.A.1975bedijking
N20Fryslân 500 (1498-1998)vijf eeuwen provinciaal bestuurNienes1989bestuur
N30Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in FrieslandinfogidsNieuwland P.1988genealogie
N40De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland in 1795Nieuwland P. 1993bestuur
N41Lichaam, eer en recht in middeleeuws Frieslandeen studie naar Oudfriese boeteregistersNijdam H.2008wetgeving
N50Heilige Nicolaaskerk te Sint Nicolaasgageschiedenis van een monumentNota H.2003monumenten
N51R.K. begraafplaats Johanneshof St. Nicolaasga175 jaar begraafplaatsNota H.2017Sint Nicolaasga
N60Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewonersgeschiedenis van een polderhuisjeNouta. R.1998bedijking
N70The passing of the frisiansanthropography of terpiaNyessen D.J.1927bedijking
O10Monumenta Frisicainventaris archieven waterschap 7 grietenijen en stad SlotenObren H.T.1971Sloten
O20Gescheurd land (Gaasterlân-Sleat 1940-1945)Gaasterland in de Tweede Wereldoorlog Oosterhoff J.wereldoorlog 2
O30Kiest Partij 99 jaar SDAP/P.v.d.A in GaasterlandSDAP/P.v.d.A in Gaasterland tussen 1913-2012Oosterhoff J.1963politiek
O40Niet alleen 't verstandn.a.v. opening nieuwbouw openbare Van Swinderen Mavo BalkOosterhoff J.H.1984onderwijs
O50Klokkestoelroutes in FrieslandOudsten den B.1988recreatie en toerisme
O60Boeken over Gaasterland en de Friesche geschiedenisOuwejan R.
P10It eigen aerd fan de Súdwesthoekehet typische van bewoners en landschap van de ZuidwesthoekPiebenga J.1953Gaasterland alg.
P20Doarpsgesichten fan Balkplaatselijk belang Balk Vooruit2000Balk
P30Boerderijen krantenarikelen)krantenknipselsplakboekboerderijen
P40Noord-Holland op zijn mooistkrantenknipselsplakboekalgemeen
P50Provinciale Tentoonstelling van Pluimvee en Konijnenprogrammaboekjepluimvee en konijnenver. ZWH1940Balk
P60Wad nu … Wat later?fotoboekPola A.
P62De ring van het lichtFriese volksverhalenPoortinga Y.2002volksverhalen
P61Land van gaast en klifgeschiedenis, legenden, spoken, traditie, recepten, enz.Post Beuckens L.1980Gaasterland
P63Land en volk van Gaast en Klifgewestelijke monografiënPost Beuckens L.1947Gaasterland
P70Hindeloopen een geschiedenis in vogelvluchtalgemene info over HindeloopenPostma D.1975Hindeloopen
P90Zuidwesthoekreeks HindeloopenHindeloopen stad aan de ZuiderzeePostma D.1983Hindeloopen
P91Gif of gift in archeologisch perspectiefinformatie bij de tentoonstellingPostma L.archeologie
P92Neanderthalers in Fryslâninformatie bij de tentoonstellingPostma L.2008bevolking
P100Monumenten inventarisatieprojectiventarislijst van monumenten in gaasterlân-sleatprovincie Friesland1992monumenten
R10Een beschermd landschap in de zuidwesthoekrapport commissie landschappenrapport kommissie landschappen1971landschap
R11Twee miljoen jaren beschavingencyclopedieReaders Digest1973algemeen
R12Gestolen jeugdroman, het leven van een Limburgse dwangarbeiderReen van R.2001algemeen
R20Menno Baron van Coehoorninfo over een veldheer in WijckelReinstra A.2009bek. Gaasterlanders
R30Molkwar It Fryske Doalhôfgeschiedenis en verhalen MolkwarReitsma F.K.Molkwerum
R31Famylje-advertinsjes en list fan plaknammenadvertenties en plaatsnamenRied Fryske Biweging1964
R100Rijlihanto II Landbouw-, Industrie en HandelstentoonstellingprogrammaboekjeRiis Foarút1951Rijs
R40Programma Accordeon-concours te RijsprogrammaboekjeRiis Foarút1954Rijs
R50Programma van de Provinciale Ruiterdag te RijsprogrammaboekjeRiis Foarút1958Rijs
R60Programma van het Muziek- en Zangconcours te RijsprogrammaboekjeRiis Foarút1953Rijs
R70Programma van het Muziek- en Zangconcours te RijsprogrammaboekjeRiis Foarút1954Rijs
R70Programma van het Muziek- en Zangconcours te RijsprogrammaboekjeRiis Foarút1956Rijs
R80Programma van het Muziek- en Zangconcours te RijsprogrammaRiis Foarút1954Rijs
R90Rijlihanto II Landbouw-, Industrie en HandelstentoonstellingprogrammaboekjeRiis Foarút1954Rijs
R11030 jaar Skarsterlân 1984-2014info over SkarsterlânRingnalda F.M.2013Skasterlân
R120Adeldom verplichtgeschiedenis familie Van SwinderenRodenhuis S.2010adel
R121Geen honinck soet sonder bitter galbrieven van jonkvrouwe Van Goot Terhorne te BeetgumRodenhuis S.2017adel
R140Een Gaasterlander op het schavotgeschiedenis van een moordenaar uit Wijckel 1846Roos de J.2005bek. Gaasterlanders
R141Vloeiend landschapover de toekomst van het Friese landschapRuyter de P.2020het Friese landschap
R150New light on dark-age Frisiamiddeleeuws FrieslandRusschen1967Friesland algemeen
S10Luchtwachttorens in Nederlandindustrieel erfgoed uit de Koude OorlogSakkers H.monumenten
S11Van turfvaart tot volksvermaakskûtsjesilenSalverda J.1986scheepvaart
S20De AfsluitdijkfotoboekSandberg M. 2006bedijking
S30Alde doarpsgesichtenoude dorpsgezichten in FrieslandSantema O.Friesland algemeen
S31Zij vielen in Wymbritseradiel herdenking gevallen slachtoffers vliegtuigen woIISantema O.2000luchtoorlog Friesland
S40Bibliografy fan Fryslâns Súdwesthoekeinventaris van boeken e.d. over de Friese ZuidwesthoekSantema O.1959Friese Zuidwesthoek
S50Zee(ver)weringfotoboekSchalken H.2009Zuiderzee
S60Blauwdruk werktekening boerderijschenking2014boerderijen
S60.1Nederland leven met het water historische prenten en verhalenScherer K.1978Nederland waterland
S61Tegenwoordige staat van Frieslandencyclopedie deel 1 (algemene beschrijving)Schouten P.1785algemeen
S62Tegenwoordige staat van Frieslandencyclopedie deel 2 (Oostergo en Westergo)Schouten P.1786algemeen
S63Tegenwoordige staat van Frieslandencyclopedie deel 3 (Westergo en Zevenwouden)Schouten P.1788algemeen
S64Tegenwoordige staat van Frieslandencyclopedie deel 4 (regering)Schouten P.1798algemeen
S70Tussen Hemdijk en Klifhet nationale landschap Zuidwest-FryslânSchroor M.2012Zuidwesthoek
S71Geschiedenis van Dokkumhart van noordelijk OostergoSchroor M.1964Dokkum
S80Encyclopedie van het hedendaagse FrieslandencyclopedieSeijen van M.A.1975Friesland algemeen
S90Op reis door Friesland in grootmoeders tijdSeijen van M.A.1971Friesland algemeen
S91Uitstapje naar en wandelingen door Gaasterlandreprint van twee boekejes van Jacob HepkemaSeijen van M.A.1974Hepkema reprint
S100Nederlands SagenboekvolksverhalenSinninghe J.R.W.1980sagen en legenden
S110De fryske túnbouhistorie van de Friese tuinbouwSmeding P.1979tuinbouw
S111Christelijk onderwijs te Sondelonderwijs van1911-1986Smink H.1986onderwijs
S120Bemaling Friesland's Boezemvoorgeschiedenis WoudagemaalSmulders H.J.F.1920Zuiderzee
S130Friesland 1945-1970ontwikkelingen in Friesland na WOIISpahr van der Hoek J.J.1970Friesland algemeen
S140Bûnte liuwen (lˆn en folk yn wurd en byldFriese stinzenSpahr van der Hoek J.J.1962stinzen
S150Fryske stinzenSpahr van der Hoek J.J.1962stinzen
S160Nederland in bezet gebied en in Londen 1940-1945belevenissen van Herman SpyerSpeyer H.wereldoorlog 2
S170Geakunde Wunseradielomgevingsonderzoek WonseradeelSphar J.J.1969Friesland algemeen
S180Keppelstokinfo over enkele Friese kerkinterieursSt. Alde Fryske Tsjerken2002kerken
S190Workum is de moeite waardinformatiegidsSt. presentatie Workum1983Workum
S200Warm Aanbevolen 25 jaar ondernemen in Gaasterland25 jaar ondernemen in Gaasterland van frikadel tot kaviaar (hotel Jans Rijs)Steenbakkers Z.2003Rijs
S210Langs de oude Friese kerkenroutes langs oude Friese kerkenSteensma R.kerken
S220Vroomheid in hout en steenmiddeleeuwse kerken in Noord-NederlandSteensma R.kunst en cultuur
S230Langs de oude Groninger kerkenroutes langs oude Groninger kerkenSteenstra S.kerken
S230.1Monuminten fan fleis en bloed65 levensverhalen van SleattemersStegenga G. e.a.2009verhalen
S231De midden en de beide einenautobiografische verhalenSterk S.2012verhalen
S232Het tweede schotfamilieverhaal uit bezet FrieslandStevens A.2017wereldoorlog 2
S240Looking for Uncle Joopeen lang verloren verhaal over nazi-bezet NederlandStevens A.2017wereldoorlog 2
S241Twee eeuwen Leeuwarder Courantgeschiedenis Leeuwarder Courantstichting LC 19471952kranten
S242De boerderijen van Warns en hun bewonersuitgebreide beschrijving boerderijen Stobbe R.2017Boerderijen
S243van ondiepe poelen tot meerlandenuit de historie van de Staverse merenStrikwerda D.2021poldergebied
S250Sloten, monument in miniatuurhistorie SlotenSwieten van H.A.1975Sloten
T10In slach om 'e tsjerkeFriese kerken in woord en beeldTamminga D.A.1980kerken
T20Friesland 1813-1963bij de tentoonstelling over de herdenking van het jaar 1813tentoonstelling Fries Museum1964Friesland algemeen
T30In Flechtelingroman over Belgische vluchteling in WO!Terpstra P.1999wereldoorlog 1
T40Kijk op FrieslandfotoboekTerpstra P.1976Friesland algemeen
T41Uit het album van de ZuidwesthoekansichtkaartenTerpstra P.1993Zuidwesthoek
T42Sjoerd Andringa. Een poëtisch beeld van Fryslântekeningen en schilderijenTerpstra R.2015Friesland
T50Friesland rond per tram 1880-1948geschiedenis van het trambedrijf van de Ned. Tramweg MijTiedema J.J.1994vervoer
T51Europa in de oertijdkunst in beeldTorbrügge W.1969algemeen
T60Trijntje M. Tromp en Gerben G. v.d. Wal, Weldoeners van Sleat/SloteninformatieTuininga-Tromp M.2004bek. Gaasterlanders
T61De Friezende vroegste geschiedenis van het Nederlandse kustgebiedTuuk. L.2015algemeen
T100Ferhalen fan en oer de trije Fryslannenkennismaken met de 3 Frieslanden voor de schooljeugdTwerda H.1980voor de jeugd
T110film Gaesterlânhandleiding bij de filmTwerda H.film
T111Gaasterland fan fugeljen, fiskjen, en ikeboskenGaasterlandse beroepenTwerda H.1948Gaasterland
T120Koart en Klear (Frysk staveringsboekje) (3 boekjes)spellingboekje FriesTwerda H.1948onderwijs
T121Koart en Klear (Frysk staveringsboekje) 2spellingboekje FriesTwerda H.1951onderwijs
T122Koart en Klear (Frysk staveringsboekje) 3spellingboekje FriesTwerda H.1959onderwijs
T130Tsien fryske monumententien Friese monumente met foto'sTwerda H.1975monumenten
T131Aldfaers ErfFriese gesvhiedenisTwerda H.1946Friesland algemeen
T70Fan eigen hiemleesboek voor de hoogste klassen van de lagere schoolTwerda H.1984voor de jeugd
T71Fan Eigen Hiemleesboek voor de hoogste klassen van de lagere schoolTwerda H.1951voor de jeugd
T72Fan Eigen Hiemleesboek voor de hoogste klassen van de lagere schoolTwerda H.1959voor de jeugd
T80Fan Fryslâns ferlineTwerda H.1981
T90Aldfaers ErfTwerda H.1946
T140It beakentijdschrift Fryske AkademyTydskrift fan de Fryske Akademy1968tijdschrift
T150Programma van het Springconcours en Concours-Hippique te Rijsprogrammaboekjeuitvoerend comité1937Rijs
V10Gaasterland, natuur, cultuur en watersportwandelroutes, skeelerroute en fiestroutesV.V.V.2006recreatie en toerisme
V20Sloten, lyts mar leafalgemene infoV.V.V.Sloten
V30Wegwijs in Gaasterland 1978algemene info gemeente GaasterlandV.V.V.1978Gaasterland alg.
V40Wegwijs in Gaasterland 1987-1988V.V.V.1988Gaasterland alg.
V50Gaasterland vakantielandkaart met suggesties voor wandelingenV.V.V. recreatie en toerisme
V22De luchtoorlog boven Zuidwest-Friesland '40-'45luchtoorlogVeer Jan. J.1977wereldoorlog 2
V21Katholieke begrafenis en crematievereniging St. Ludgerus BalkVeldman S.2001Balk
V60Eco-hydrologische systeemanalyse Lycklamabosonderzoekver. Natuurmonumenten2001Lycklamabos
V100Groote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaverbond tot behouden openlucht..1936Rijs
V110Groote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaverbond tot behouden openlucht..1937Rijs
V120Groote Openluchtsamenkomst te Rijs programmaboekjeverbond tot behouden openlucht..1936Rijs
V130Grote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaboekjeverbond tot behouden openlucht..1938Rijs
V140Grote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaboekjeverbond tot behouden openlucht..1939Rijs
V150Grote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaverbond tot behouden openlucht..1938Rijs
V70Groote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaboekjeverbond tot behouden openlucht..1937Rijs
V80Groote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaverbond tot behouden openlucht..1936Rijs
V90Groote Openluchtsamenkomst te Rijsprogrammaverbond tot behouden openlucht..1937Rijs
V160Kerkepad, een elfkerkenpadkerkenpad door NederlandVerheul G.1981kerken
V161Van Babylon tot Bagdadinfanterie door de eeuwen heenVerhey A.2009algemeen
V170Fan lang forlyn, histoaryske sketsengeschiedenis FrieslandVisser M.S.E.1999Friesland algemeen
V179Rijsterbosmonument van de maandVlieger J.1989Rijs
V180Het Friese landschapfotoboek en infoVlieger J.1980Friesland algemeen
V181100 jaar Haricheen levendige dorpsgeschiedenisVolbeda J. e.a.2021dorpsgeschiedenis
V190Menno Simonsleven, beeld en boodschapVoolstra S.1995levensbeschrijving
V200Monument van de maand (stenengetuigen Friesland)zerken in Friesland 1535-1680Vos R.1994grafcultuur
V210Zerken in FrieslandVos R.1994grafcultuur
V220Uitvoeringsplan oude voetpaden in Gaasterlanduitvoeringsplan herstel oude voetpaden in GaasterlandVoskuilen A.M.H.2003Gaasterland alg.
V230Het Peperhuis, Lemmer voornaemde haven van 'e SuderséLemmer als havenplaats door de eeuwen heenVr. van het. Zuiderzeemuseum1981Lemmer
V240500 jaar Hof van Frieslandbijdragen aan het herdenkingssymposium 24-09-1999Vries de D.P.2000adel
V250De SúwesthoekeZuidwesthoek op het gebied van studieVries de K.1963Zuidwesthoek
V260Het regiment infanterie Johan Willem Frisoflitsen uit een roemrijk verledenVries de K.1996leger
V270Alfabetische plaatsnamengids van NedrlandVuga1994algemeen
V280Als de dag van gisteren100 jaar Friesland en de FriezenWaanersFriesland algemeen
W10Hylper jonges tusken Skier en Fetverhaal uit de tijd van de Skieringers en de FetkeapersWaar G.1955Hindeloopen
W20Balkinformatie over Balk uit de L.C. van 1930Waringa N.J. (LC)1930Balk
W21Rond Vigilius van Ayttaenige brieven van zijn hand en enige opstellenWaterbolk E.H.1980adel
W22By it lemierenromanWerf van der A.A.1973roman
W23De ramplesantroamanWerf van der A.A.1966roman
W24Yn 'e berm lansromanWerf van der A.A.1957roman
W25Skiednis fen ald Fryslankort overzicht geschiedenis Fryslan Weringh van J.J.1934friesland geschiedenis
W30Natuurontwikkelingsmogelijkheden langs de Friese Ijsselmeerkustnota met natuurwensenwerkgroep 1990Ijsselmeerkust
W31Oude kaarten en de geschiedenis van de kop van Noord-HollandverhandelingWestenberg J. 1961geografie
W40Historische atlas van Frieslandhistorische atlasWieberdink G.L.1990geografie
W50Hoe ûntstie It Fryske Geageschiedenis van het Fryske GeaWiegersma M.1978Fryske Gea
W50Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Frieslandroutes met info over voorname Friese huizenWielinga R.J.1979stinzen
W51Friesland versiert met duysent vreughdenlandschappenWiersma J.P.1951algemeen
W60Zuidwesthoekreeks Veenpoldermolengeschiednis van St. Johannesgaster VeenpolderWijnja G.D.1984molens
W70Monument van de maand (stoomgemaal Tacozijl)algemene informatie over het stoomgemaalWijnsma A.J.1987gemaal
W80It kweade wiif fan Hylpen13 Friese volksverhalenWijnstra M.2008sagen en legenden
W81Het geheim van Elfbergensprokkje voor kinderenWijnstra M.2005Oudemirdum
W82Het kweade wiif fan HylpenverhalenWijnstra M.1998verhalen
W83Grote Historische Provincie AtlasFriesland 1853-1856Wolters Noordhoff1992geografie
W100Ut 'e Lapekoerverhalen over oude tijden o.a. GalamadammenWoude van der D.M.1971sagen en legenden
W90Lit ús tinke oan âlde tidenverhalen over oude tijdenWoude van der D.M.1972verhalen
W91het fryslân boekwetenswaardigheden over verschillende tijdenWoude van der S. en Jong de I.2023Friesland
X10Geslachtlijst van de familie Van Swindereninformatie over het geslacht Van Swinderenx2006bek. Gaasterlanders
X100Gemeentegids Gaasterlân-Sleat 2006-2007infoxGaasterland alg.
X110gemeentegids van de gemeente Gaasterland met algemene infoinfoxGaasterland alg.
X120Haven van Laaxumjubileumuitgave 100 jaar haven Laaxum juni 2012x2012Laaksum
X130Heilige Odulfusbelijder van H. Drieëenheid in vroegmiddeleeuws Fryslân x2001Hemelum
X140It beakenthemanummer over Fries elite-onderzoekx1983adel
X150Ludger en Gregoriushet leven van heilige Ludgerius en Gregoriusx1997geloof
X160Makkumalgemene informatie over Makkumx1982Makkum
X170Muizelaar, een familie uit Hemelumer Oldephaert en Noordwoldefamiliestamboomx1988Warns
X180Nei bûten taafscheidsbundel voor Douwe P. de Vriesx2006
X190Programma van het concours hippique te Rijsprogramma van 4 augustus 1984x1984
X200Respectx
X210Sneek Aktueelgastenmagazine voor Sneek e.ox1991
X220Stamboom van Maurits Arnoldus Banning (predikant OudemirdumstamboomxOudemirdum
X30Balkster Courant foto wurkgroep HWGx2011
X40Boarneboekje Ibronnenboekx1977
X50Boarneboekje IIbronnenboekx1977
X60fertelboek foar it Fryske folkx
X70Foto's MolukkersxMolukkers
X80Gemeentegids Gaasterlân-Sleat 2011-2012infoxGaasterland alg.
X90Gemeentegids Gaasterlân 1993-1994infoxGaasterland alg.
X230Friesland annis domini 1940-1945het georganiseerde verzet in FrieslandYpma. Y.N.1953wereldoorlog 2
Z10Shell Toergids langs Oude Dorpskerkentoergids met infoZandstra E.recratie en toerisme
Z20Programma van het Muziek- en Zangconcours te Slotenprogrammaboekjezangvereniging De Bazuin1947Sloten
Z30Programma van het Muziek- en Zangconcours te Hemelumprogrammaboekjezangvereniging Hallelujah1937Hemelum
Z40Programma van het Muziek- en Zangconcours te Oudemirdumprogrammaboekjezangvereniging Hallelujah1939Oudemirdum
Z100Programma van de10e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammaboekjezendingscommissie1935Rijs
Z110Programma van de13e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammaboekjezendingscommissie1938Rijs
Z130Programma van de14e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammaboekjezendingscommissie1939Rijs
Z50Programma van de 13e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammazendingscommissie1938Rijs
Z60Programma van de 14e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammazendingscommissie1939Rijs
Z70Programma van de 6e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammaboekjezendingscommissie1931Rijs
Z80Programma van de 7e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammaboekjezendingscommissie1932Rijs
Z90Programma van de 8e classicalen zendingsdag te Rijsprogrammaboekjezendingscommissie1933Rijs
Z140Het geleerde Friesland een mytheuniversiteit en maatschappij in Friesland e.o. 1380-1650Zijlstra S.1996onderwijs
Z150Friesland tussen hoop en vreesde invloed van de industrialisatie 1954-1964 op de Fr. WelvaartZoon. J.H.1969industrie
Z152Het Peperhuisjaarboek 2018Zuiderzeemuseum2018museum
Z151Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreekkaartenmap met verklarende tekstengeografie