Fan Klif en Gaast

Hieronder vindt u de in het verleden verschenen uitgaven van het blad Fan Klif en Gaast. Door op een plaatje te klikken opent u een nieuw tabblad met de inhoud. De uitgaven van de laatste twee jaar zijn alleen beschikbaar voor donateurs. Door op deze plaatjes te klikken opent u een aanmeldingsformulier om donateur te worden. Wij raden u dit ten zeerste aan.

Nr 1, november 2006

In dit nummer:
-Wat doet het Wurkferbân?
-Lezing Hylke Speerstra
-Henk Doeleman even terug in Gaasterland
-De Koningin bezoekt Gaasterland
-De rijke fauna van Gaasterland

Nr 2, juni 2007

In dit nummer:
-75 jaar einde Zuiderzee

Nr 3, november 2007

In dit nummer:
-V
isserij in de voormalige Zuiderzee
-Johan Haanstra, kunstschilder te Warns
-Fan sâlt nei farsk
-Sprankelingen 7

Nr 4, mei 2008

In dit nummer:
-Bakhuizen en het Catholicisme
-Het spookt op de heide
-De nieuwe/oude tuinen van Slot Rijs
-Het industrieel erfgoed
-De fietsenfabriek van Hendrik Keuning

 

Nr 5, november 2008

In dit nummer:
-De Gemeente fan de ‘ Fine Menisten ‘ te Balk
-Een bezoek aan de Mirdumerklif in 1930
-Een archeologische vondst in Warns
-Verhuizing bibliotheek Balk
-De eigenaressen van Huize Rijs

Nr 6, mei 2009

In dit nummer:
-De gemeente fan de ‘Fine Menisten’ te Balk (ferfolg)
-‘.... en zeiden ons aardsch vaderland vaarwel’
-Over grafsymboliek
-Master Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland
-Funerair erfgoed in Gaasterlân-Sleat

Nr 7, november 2009

In dit nummer
-Gaasterland in de oorlog 1940 – 1945
-Thuishaven Amsterdam
-‘De Friesche Kofscheeps-rederij’ te Woudsend, 1839-1850
-Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland (vervolg)

Nr 8, mei 2010

In dit nummer:
-Benjamin Steegenga, leider van het verzet in Gaasterland
-They were killed instantly…
-De familie Van Swinderen in de schijnwerpers
-De Tuinen van Slot Rijs, van verleden naar heden

Nr 9, november 2010

In dit nummer
-G.W.C.D. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
-Een bijzondere vondst

Nr 10: juni 2011

In dit nummer:
-De restauratie van de toren van Harich
-Zee(ver)wering, een tentoonstelling in Mar en Klif
-Inne de Jong, meer dan schrijver van ‘Jonges fan Gaesterlân‘
-Buorkje op it sân

Nr 11: November 2011

In dit nummer
-Gaasterlandse mannen in het leger van Napoleon
-De luchtwachttoren bij het Jolderenbos
-Het dagboek van Anne Folmer
-Nog een keer Inne de Jong en de ‘Kwatrinen fan Omar Khayyam’

Nr 12: Juni 2012

In dit nummer:
-De haven van Laaxum 100 jaar

Nr 13: November 2012

In dit nummer
-Rudi van Dantzig in Laaksum: herinneringen van de familie Visser
-Verslag van de lezing over ‘eendenkooien’ op 19 november 2012

Nr 14: Juni 2013

In dit nummer:
-Eenvoudige vissersjol laat onderzoekers raden
-Hendrik Muntingh, predikant en archeoloog te Harich
-Idske Poppes Sathe

Nr 15: November 2013

In dit nummer
-Het Interneringsdepot van de Belgen in Gaasterland
-Kamp Wyldemerk
-Archeologische verkenning van een mogelijke stinsplek te Oudemirdum door de werkgroep archeologie Gaasterland in 2011

Nr 16: Juni 2014

In dit nummer:
-Een vondstrijke opgraving in It Skar in It Heidenskip
-De materiële nalatenschap van familie de Wolff
-De kinderen van de Wyldemerk, tentoonstelling in de bibliotheek in Balk
-Prehistorische vondsten in Gaasterland (verslag van de lezing)

Nr 17: November 2014

In dit nummer
-De ‘watervloed’ van 1825
-Tweedracht door “De Eendracht “
-De Lemsteraak bestaat niet
-‘Alleen de klaproos bloeit nog’, een lezing door Ines Bergsma.

Nr 18: Juni 2015

In dit nummer:
-De Boerenschool in Rijs 1941 - 1945
-Straatnamen: Jan Schotanuswei in Oudemirdum
-Drama op de Fluessen - een scheepsramp in 1877
-De scheepsramp met de Willem III
-Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân Natuurlijk (verslag van een lezing)

Nr 19: December 2015

In dit nummer
-Verdwenen maar niet vergeten. Sporen van Tiede Tijsma in Gaasterland
-Straatnamen Jochum de Ruiterstrjitte in Balk
-Troch de nacht fan smert en soargen (verslag van een lezing)

Nr 20: Juni 2016

In dit nummer:
-De restauratie van de klokkenstoel van de kerk in Harich
-Het Rjuchthûs/Raadhuis, een reis door de tijd: 1615-2015
-Om It Heech hinne (verslag van een lezing)

Nr 21: December 2016

In dit nummer
-Collatie- of electierecht
-It Bûterhûs in Balk
-Sontvaart, een blik op Balk, Sloten en Stavoren in de 17e en 18e eeuw
-Klei tot achter mijn oren
-Sontvaart en zeehelden uit de Zuidwesthoek (verslag van een lezing) 

Fan Klif en Gaast