Tweemaal per jaar geeft Stichting HWG een tijdschrift uit met interessante artikelen. Donateurs van de Stichting krijgen deze gratis toegezonden.
Hieronder vindt u de in het verleden verschenen uitgaven van het blad Fan Klif en Gaast. Door op een plaatje te klikken opent u een nieuw tabblad met de inhoud van het blad.

De uitgaven van de laatste twee jaar zijn digitaal niet beschikbaar. Klikt u op een afbeelding van deze nieuwe nummers, dan opent u een aanmeldingsformulier om donateur te worden. Voor slechts € 15.00 per jaar steunt u het werk van de Stichting HWG en krijgt u Fan Klif en Gaast twee keer per jaar thuisgestuurd.


 

Nr 1; november 2006

In nummer 1;

-Voorstelrondje medewerkers HWG.
-Verslag lezing over de Oerpolder van Hylke Speerstra
-Verslag lezing Henk Doeleman over Van Swinderen
-De koningin bezoekt Gaasterland
-Kroegentocht
-De rijke fauna van Gaasterland

Nr 2; mei 2007

In nummer 2:

-75 jaar Zuiderzee
-De bewoners van Laaxum
-Expositie Mar en Klif, Beeld van de Zuiderzeekust

Nr 3; november 2007

In  nummer 3:

-Vissen in de voormalige Zuiderzee
-De schilder Johan Haanstra
-Fan sâlt nei farsk; feroaring yn in kustbiotoop
-Verslag lezing; Visserij in de voormalige Zuiderzee

Nr 4; mei 2008

In nummer 4:

-Bakhuizen en het Catholicisme
-Het spookt op de heide
-De nieuwe/oude tuinen van Slot Rijs
-Het industrieel erfgoed
-De fietsenfabriek van Hendrik Keuning

Nr 5; november 2008

In nummer 5:

-De Gemeente fan de ‘ Fine Menisten ‘ te Balk
-Een bezoek aan de Mirdumerklif in 1930
-Een archeologische vondst in Warns
-Verhuizing bibliotheek Balk
-De eigenaressen van Huize Rijs

Nr 6; mei 2009

In nummer 6:

-De gemeente fan de ‘Fine Menisten’ te Balk (ferfolg)
-‘.... en zeiden ons aardsch vaderland vaarwel’
-Over grafsymboliek
-Master Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland
-Funerair erfgoed in Gaasterlân-Sleat

Nr 7; november 2009

In nummer 7:

-Gaasterland in de oorlog 1940 – 1945
-Thuishaven Amsterdam
-‘De Friesche Kofscheeps-rederij’ te Woudsend, 1839-1850
-Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland (vervolg)

Nr 8; mei 2010

In nummer 8:

-Benjamin Steegenga, leider van het verzet in Gaasterland
-They were killed instantly…
-De familie Van Swinderen in de schijnwerpers
-De Tuinen van Slot Rijs, van verleden naar heden

Nr 9; november 2010

In nummer 9:
-G.W.C.D. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
-Een bijzondere vondst

Nr 10; juni 2011

In nummer 10:

-De restauratie van de toren van Harich
-Zee(ver)wering, een tentoonstelling in Mar en Klif
-Inne de Jong, meer dan schrijver van ‘Jonges fan Gaesterlân‘
-Buorkje op it sân

Nr 11; november 2011

In nummer 11:

-Gaasterlandse mannen in het leger van Napoleon
-De luchtwachttoren bij het Jolderenbos
-Het dagboek van Anne Folmer
-Nog een keer Inne de Jong en de ‘Kwatrinen fan Omar Khayyam’

Nr 12; juni 2012

In nummer 12:

-De haven van Laaxum 100 jaar

Nr 13; november 2012

In nummer 13:

-Rudi van Dantzig in Laaksum: herinneringen van de familie Visser
-Verslag van de lezing over ‘eendenkooien’ op 19 november 2012

Nr 14; juni 2013

In nummer 14:

-Eenvoudige vissersjol laat onderzoekers raden
-Hendrik Muntingh, predikant en archeoloog te Harich
-Idske Poppes Sathe

Nr 15; november 2013

In nummer 15:

-Het Interneringsdepot van de Belgen in Gaasterland
-Kamp Wyldemerk
-Archeologische verkenning van een mogelijke stinsplek te Oudemirdum 

Nr 16; juni 2014

In nummer 16:

-Een vondstrijke opgraving in It Skar in It Heidenskip
-De materiële nalatenschap van familie de Wolff
-De kinderen van de Wyldemerk, tentoonstelling in de bibliotheek in Balk
-Prehistorische vondsten in Gaasterland (verslag van de lezing)

Nr 17;november 2014

In nummer 17:

-De ‘watervloed’ van 1825
-Tweedracht door “De Eendracht “
-De Lemsteraak bestaat niet
-‘Alleen de klaproos bloeit nog’, een lezing door Ines Bergsma.

Nr 18; juni 2015

In nummer 18:

-De Boerenschool in Rijs 1941 - 1945
-Straatnamen: Jan Schotanuswei in Oudemirdum
-Drama op de Fluessen - een scheepsramp in 1877
-De scheepsramp met de Willem III
-Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân Natuurlijk

Nr 19; december 2015

In nummer 19:

-Verdwenen maar niet vergeten. Sporen van Tiede Tijsma in Gaasterland
-Straatnamen Jochum de Ruiterstrjitte in Balk
-Troch de nacht fan smert en soargen (verslag van een lezing)

Nr 20; juni 2016

In nummer 20:

-De restauratie van de klokkenstoel van de kerk in Harich
-Het Rjuchthûs/Raadhuis, een reis door de tijd: 1615-2015
-Om It Heech hinne (verslag van een lezing)

Nr 21; december 2016

In nummer 21:

-Collatie- of electierecht
-It Bûterhûs in Balk
-Belgische vluchtelingen
-Sontvaart, een blik op Balk, Sloten en Stavoren in de 17e en 18e eeuw
-Klei tot achter mijn oren
-Sontvaart en zeehelden uit de Zuidwesthoek (verslag van een lezing) 

Nr 22 juni 2017

In nummer 22:

-Moord in de Dubbelstraat
-Kunstschilder Sieger Jan Baukema
-Ottsje fan 'Meerzicht'
-Elfbergen

Nr 23; decmber 2017

In nummer 23:

-Arend Poepjes; een schaatser van weleer
-Straatnamen; De Grintfisker Oudemirdum
-Grafzerken onder de vloer
-Dag mijn lieve moeder (verslag van een lezing)
-Balk Boterdorp 

Nr 24; juni 2018

In nummer 24:

-Jetze Doorman; vijf maal deelnemer aan de Olympische Spelen
-Reistogtjes door Gaasterland,  (1)
-Oud en Nieuw
-Straatnamen; Nij Amerika
-Het toegangshek van de kerk van Harich

Nr 25, december 2018

In nummer 25:

-Reistogtjes door Gaasterland, (2)
-De nalatenschap van Gerben van der Wal en Trijntje van der Wal - Tromp

 

Nr 26 juni 2019

In nummer 26:

-Tsjerk Hiddes de Vries
Vaandel B.V.L.
Opgravingen Haskeplein in Balk
Artikel uit de Heerenveenster Koerier 1946
Hepke Hisses Oudhuizen

Nr 27 december 2019

In nummer 27:

-Poepen in Balk
-Menno van Coehoorn
-Naaldschilder Franciscus Wilhelminus Houtman
-Een windvlaag des doods
-De Belvedère in het Rijsterbos

Nr 28 juni 2020

In nummer 28:

-De Wyldemerk
-Oegstgeester dakpannen op Gaasterlandse daken
-Dagboek mei 1945 Jan J. van der Veer
-Sanne Wind

Nr 29 December 2020

In nummer 29:

-Wieger Steegenga
-Lambertus van Giffen 55 jaar predikant te Wijckel (deel 1)
-Nogmaals Oegstgeester dakpannen op Gaasterlandse daken.

In nummer 30: