Fan Klif en Gaast

Hieronder vindt u de in het verleden verschenen uitgaven van het blad Fan Klif en Gaast. Door op een plaatje te klikken opent u een nieuw tabblad met de inhoud van het blad.
De uitgaven van de laatste twee jaar zijn alleen beschikbaar voor donateurs. Klikt u hierop dan opent u een aanmeldingsformulier om donateur te worden. Voor slechts € 15.00 per jaar steunt u het werk van de Stichting HWG en krijgt u Fan Klif en Gaast twee keer per jaar thuisgestuurd.


nr1 november 2006
Nr 1 november 2006

In nummer 1:
-Wat doet het Wurkferbân?
-Lezing Hylke Speerstra
-Henk Doeleman even terug in Gaasterland
-De Koningin bezoekt Gaasterland
-De rijke fauna van Gaasterland

Nr 2 juni 2007

In nummer 2:
-75 jaar einde Zuiderzee

Nr 3 november 2007

In nummer 3:
-Visserij in de voormalige Zuiderzee
-Johan Haanstra, kunstschilder te Warns
-Fan sâlt nei farsk
-Sprankelingen 7

Nr 4 mei 2008

In dit nummer:
-Bakhuizen en het Catholicisme
-Het spookt op de heide
-De nieuwe/oude tuinen van Slot Rijs
-Het industrieel erfgoed
-De fietsenfabriek van Hendrik Keuning

Nr 5 november-2008

In dit nummer:
-De Gemeente fan de ‘ Fine Menisten ‘ te Balk
-Een bezoek aan de Mirdumerklif in 1930
-Een archeologische vondst in Warns
-Verhuizing bibliotheek Balk
-De eigenaressen van Huize Rijs

Nr 6 mei-2009

In dit nummer:
-De gemeente fan de ‘Fine Menisten’ te Balk (ferfolg)
-‘…. en zeiden ons aardsch vaderland vaarwel’
-Over grafsymboliek
-Master Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland
-Funerair erfgoed in Gaasterlân-Sleat

Nr 7 November 2009

In dit nummer
-Gaasterland in de oorlog 1940 – 1945
-Thuishaven Amsterdam
-‘De Friesche Kofscheeps-rederij’ te Woudsend, 1839-1850
-Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland (vervolg)

Nr 8 Mei 2010

In dit nummer:
-Benjamin Steegenga, leider van het verzet in Gaasterland
-They were killed instantly…
-De familie Van Swinderen in de schijnwerpers
-De Tuinen van Slot Rijs, van verleden naar heden

N 9 November 2010

In dit nummer: -G.W.C.D. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
-Een bijzondere vondst

Nr 10 juni 2011

In dit nummer:
-De restauratie van de toren van Harich
-Zee(ver)wering, een tentoonstelling in Mar en Klif
-Inne de Jong, meer dan schrijver van ‘Jonges fan Gaesterlân‘
-Buorkje op it sân

Nr 11 November 2011

In dit nummer
-Gaasterlandse mannen in het leger van Napoleon
-De luchtwachttoren bij het Jolderenbos
-Het dagboek van Anne Folmer
-Nog een keer Inne de Jong en de ‘Kwatrinen fan Omar Khayyam’

Nr 12 Juni 2012

In dit nummer:
-De haven van Laaxum 100 jaar

Nr 13 November 2012

In dit nummer
-Rudi van Dantzig in Laaksum: herinneringen van de familie Visser
-Verslag van de lezing over ‘eendenkooien’ op 19 november 2012

Nr 14 Juni 2013

In dit nummer:
-Eenvoudige vissersjol laat onderzoekers raden
-Hendrik Muntingh, predikant en archeoloog te Harich
-Idske Poppes Sathe

Nr 15 November 2013

In dit nummer
-Het Interneringsdepot van de Belgen in Gaasterland
-Kamp Wyldemerk
-Archeologische verkenning van een mogelijke stinsplek te Oudemirdum 

Nr 16 Juni 2014

In nummer 16:
-Een vondstrijke opgraving in It Skar in It Heidenskip
-De materiële nalatenschap van familie de Wolff
-De kinderen van de Wyldemerk, tentoonstelling in de bibliotheek in Balk
-Prehistorische vondsten in Gaasterland (verslag van de lezing)

Nr 17 November 2014

In nummer 17:
-De ‘watervloed’ van 1825
-Tweedracht door “De Eendracht “
-De Lemsteraak bestaat niet
-‘Alleen de klaproos bloeit nog’, een lezing door Ines Bergsma.

Nr 18 Juni 2015

In nummer 18:
-De Boerenschool in Rijs 1941 – 1945
-Straatnamen: Jan Schotanuswei in Oudemirdum
-Drama op de Fluessen – een scheepsramp in 1877
-De scheepsramp met de Willem III
-Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân Natuurlijk

Nr 19 December 2015

In nummer 19:
-Verdwenen maar niet vergeten. Sporen van Tiede Tijsma in Gaasterland
-Straatnamen Jochum de Ruiterstrjitte in Balk
-Troch de nacht fan smert en soargen (verslag van een lezing)

Nr 20 Juni 2016

In nummer 20:
-De restauratie van de klokkenstoel van de kerk in Harich
-Het Rjuchthûs/Raadhuis, een reis door de tijd: 1615-2015
-Om It Heech hinne (verslag van een lezing)

Nr 21 December 2016

In nummer 21:
-Collatie- of electierecht
-It Bûterhûs in Balk
-Sontvaart, een blik op Balk, Sloten en Stavoren in de 17e en 18e eeuw
-Klei tot achter mijn oren
-Sontvaart en zeehelden uit de Zuidwesthoek (verslag van een lezing) 

Nr 22 juni 2017 temp

 

Nr 23 December 2017

In nummer 23:
-Arend Poepjes; een schaatser van weleer
-Straatnamen; De Grintfisker Oudemirdum
-Grafzerken onder de vloer
-Dag mijn lieve moeder (verslag van een lezing)
-Balk Boterdorp 

Nr 24 Juni 2018

In nummer 24:
-Jetze Doorman; vijf maal deelnemer aan de Olympische Spelen
-Reistogtjes door Gaasterland, deel 1
-Oud en Nieuw
-Straatnamen; Nij Amerika
-Het toegangshek van de kerk van Harich

Nr 25 December 2018

In nummer 25:

Reistogtjes door Gaasterland, deel 2
-De nalatenschap van Gerben van der Wal en Trijntje van der Wal – Tromp