nr1 november 2006
Nr 1 november 2006

In nummer 1:
-Wat doet het Wurkferbân?
-Lezing Hylke Speerstra
-Henk Doeleman even terug in Gaasterland
-De Koningin bezoekt Gaasterland
-De rijke fauna van Gaasterland

Nr 2 juni 2007

In nummer 2:
-75 jaar einde Zuiderzee

Nr 3 november 2007

In nummer 3:
-Visserij in de voormalige Zuiderzee
-Johan Haanstra, kunstschilder te Warns
-Fan sâlt nei farsk
-Sprankelingen 7

Nr 4 mei 2008

In nummer4:

-Bakhuizen en het Catholicisme
-Het spookt op de heide
-De nieuwe/oude tuinen van Slot Rijs
-Het industrieel erfgoed
-De fietsenfabriek van Hendrik Keuning

Nr 5 november-2008

In nummer 5:

-De gemeente fan de ‘Fine Menisten‘ te Balk
-Een bezoek aan de Mirdumerklif in 1930
-Een archeologische vondst in Warns
-Verhuizing bibliotheek Balk
-De eigenaressen van Huize Rijs

Nr 6 mei-2009

In nummer6 :
-De gemeente fan de ‘Fine Menisten’ te Balk (ferfolg)
-‘…. en zeiden ons aardsch vaderland vaarwel’
-Over grafsymboliek
-Master Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland
-Funerair erfgoed in Gaasterlân-Sleat

Nr 7 November 2009

In nummer7 :

-Gaasterland in de oorlog 1940 – 1945
-Thuishaven Amsterdam
-‘De Friesche Kofscheepsrederij’ te Woudsend, 1839-1850
-Jelle Meinesz en nazaten in Gaasterland (vervolg)

Nr 8 Mei 2010

In nummer 8:

-Benjamin Steegenga, leider van het verzet in Gaasterland
-They were killed instantly…
-De familie Van Swinderen in de schijnwerpers
-De Tuinen van Slot Rijs, van verleden naar heden

N 9 November 2010

In nummer 9:

-G.W.C.D. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
-Een bijzondere vondst

Nr 10 juni 2011

In nummer 10:

-De restauratie van de toren van Harich
-Zee(ver)wering, een tentoonstelling in Mar en Klif
-Inne de Jong, meer dan schrijver van ‘Jonges fan Gaesterlân‘
-Buorkje op it sân

Nr 11 November 2011

In nummer 11:

-Gaasterlandse mannen in het leger van Napoleon
-De luchtwachttoren bij het Jolderenbos
-Het dagboek van Anne Folmer
-Nog een keer Inne de Jong en de ‘Kwatrinen fan Omar Khayyam’

Nr 12 Juni 2012

In nummer 12:

-De haven van Laaxum 100 jaar

Nr 13 November 2012

In nummer 13:

-Rudi van Dantzig in Laaksum: herinneringen van de familie Visser
-Verslag van de lezing over ‘eendenkooien’ op 19 november 2012

Nr 14 Juni 2013

In nummer 13:

-Eenvoudige vissersjol laat onderzoekers raden
-Hendrik Muntingh, predikant en archeoloog te Harich
-Idske Poppes Sathe

Nr 15 November 2013

In nummer 15

-Het Interneringsdepot van de Belgen in Gaasterland
-Kamp Wyldemerk
-Archeologische verkenning van een mogelijke stinsplek te Oudemirdum 

Nr 16 Juni 2014

In nummer 16:

-Een vondstrijke opgraving in It Skar in It Heidenskip
-De materiële nalatenschap van familie de Wolff
-De kinderen van de Wyldemerk, tentoonstelling in de bibliotheek in Balk
-Prehistorische vondsten in Gaasterland (verslag van de lezing)

Nr 17 November 2014

In nummer 17:

-De ‘watervloed’ van 1825
-Tweedracht door “De Eendracht “
-De Lemsteraak bestaat niet
-‘Alleen de klaproos bloeit nog’, een lezing door Ines Bergsma.

Nr 18 Juni 2015

In nummer 18:

-De Boerenschool in Rijs 1941 – 1945
-Straatnamen: Jan Schotanuswei in Oudemirdum
-Drama op de Fluessen – een scheepsramp in 1877
-De scheepsramp met de Willem III
-Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân Natuurlijk

Nr 19; december 2015

In nummer 19:

-Verdwenen maar niet vergeten; Tiede Tijsses Yijsma.
-Straatnamen: Jochum de Ruiterstrjitte.
-Twee nieuwe boeken over Gaasterland

Nr 20; juni 2016

In nummer 20:

-De restauratie van de klokkenstoel van de kerk te Harich
-Het Rjuchthûs/Raadhuis; een reis door de tijd
-Lezing Om it Heech hinne

Nr 21; december 2016

In nummer 21

-10 jaar HWG
-Collatie- of electierecht
-It Bûterhûs
-Belgische vluchtelingen ’14-’18
-Sontvaart en een blik op Stavoren, Sloten en Balk in de 17e en 18e eeuw
-Klei tot achter mijn oren
-Sontvaart en zeehelden uit de Zuidwesthoek in de 17e en18e eeuw

Nr 22, juni 2017

In nummer 22

-Moord in de Dubbelstraat
-Kunstschilder Sieger Jan Baukema
-Protestantse gemeente Balk door de eeuwen heen
-Ottsje fan ‘Meerzicht’
-Elfbergen
-LangsdeLuts.nl

Nr 23; december 2017

In nummer 23

-Een schaatser van weleer
-De grintfisker
-Grafzerken onder de vloer
-Dag mijn lieve moeder
-Balk Boterdorp
-Schenkingen

Nr 24; juni 2018

In nummer 24

-Jetze Doorman – vijfmaal deelnemer aan de Olympische Spelen
-Uit; Handboek voor de reizende door W Eekhoff, Archivaris te Leeuwarden
-Oud en Nieuw
-Nij Amerika in Nijemirdum
-Expositie Belgische vluchtelingen in Mar&Klif
-Boek Ver van het Front?

Nr 25; december 2018

In nummer 25

-Uit; Handboek voor de reizende door W Eekhoff, Archivaris te Leeuwarden
-De nalatenschap van Gerben van der Wal en Trijntje van der Wal – Tromp

Nr 26; juni 2019

In nummer 26

-Tjerck Hiddes de Vries, een Friesche Zeeheld
-Vaandel
-Opgravingen begraafplaats van de Nederduitse Gereformeerde Kerk
-Artikel uit de Heerenveenster Koerier van 23 oktober 1946
-Hepke Hisses Oudhuizen

Nr 27; december 2019

In nummer 27

-Poepen in Balk
-Menno van Coehoorn
-Kledingknopen-, tapijten-, aardewerk- en naaldschilder Franciscus Wilhelminus Houtman
-Een windvlaag des doods
-De Belvedere in het Rijsterbos

Nr 28; juni 2020

In nummer 28

-De Wyldemerk
-Oegstgeester dakpannen op Gaasterlandse daken
-Dagboek Jan J, van der Veer; vervolg 17 april 1945
Sanne Wind.

Nr 29; december 2020

In nummer 29

-Wieger Steegenga
-Lambertus van Giffen, 55 jaar predikant in Wyckel (deel 1)
-Nogmaals Oegstgeester dakpannen

Nr 30; juni 2021

In nummer 30

-Een onverwacht telefoontje uit Zwitserland; Rudi van Danzig in Laaksum
-Lambertus van Giffen, 55 jaar predikant in Wyckel (deel 2)
-Terug naar Gaasterland
-Tentoonstelling 75 jaar Vrijheid

Nr 31; december 2021

In nummer 31
-Belgische vluchtelingen laten na 100 jaar nog iets van zich zien
-500 inwoners omgeving Rijs aan massaexecutie ontsnapt
-Hongaarse vluchtelingen in Hotel Jans Rijs 1957
-De Sytzama-stins te Warns; relaas van een belangwekkende opgraving

Nr 32; juni 2022

In nummer 32
-Wie kan ons helpen? Foto gezocht van Indiëgangers 1942-1945
-De Gereformeerde kerk in Hersteld Verband
-Belgische kunstwerken
-Voorgenomen massa-executie in Rijs 1944.
-Voor Vaderland en Vrjheid
-Een oude begraafplaats onder het Haskeplein

Nr 33; december 2022

In nummer 33
-Beurzen open, dijken dicht
-Een notulenboek
-Vervalste persoonsbewijzen in Gaasterland 1941-1945
-Luchtwachttoren Oudemirdum
-Monument voor vermiste vliegers
-Van stookhok naar zomerverblijf

Klifengaast_2023_34 voorblad
Nr 34; Juni 2023

In nummer 34
-Opgraving op woonoord Wyldemerk, een bijzonder archeologisch project
-De notulen vertellen……..
-Op de vlucht voor justitie
-Een staking bij het streekvervoer in de Zuidwesthoek van Friesland in 1969