Jaaroverzicht 2019

JAAROVERZICHT 2019

1.Het bestuur van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân bestond dit jaar uit voorzitter Jan Geert Vogelzang, secretaresse Sietske Dijkstra – Linzel en penningmeester Yde Jan van de Lageweg.

2. In de bijeenkomst van DB met HWG Werkgroepen op 23 september 2019 werd Bart Starke uit Balk als opvolger van penningmeester Yde Jan van de Lageweg voorgesteld. Zijn benoeming was eerst tot 1 januari als algemeen bestuurslid en op 1 januari 2020 tot penningmeester.

3. Als daartoe aanleiding was, vergaderde het bestuur op de dinsdagmorgen tijdens onze kantooruren. Tweemaal is een bijeenkomst gehouden met de coördinatoren van de werkgroepen.

4. Het financieel jaarverslag over het jaar 2019 gaf een positief saldo te zien tussen de inkomsten en de uitgaven.

5. De tijdschriftnummers 26 en 27 zijn weer halfjaarlijks verschenen en voorzien van mooie foto’s en onderwerpen:
a. Straatnaam voor de Friese zeeheld Tierck Hiddes de Vries
b. Geschiedenis van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (B.V.L.)
c. Archeologisch Onderzoek Haskeplein in Balk
d. Crowdfunding al in 1820 in Sondel
e. Hepke Hisses Oudhuizen uit Wijckel
f. Puzzel in beide nummers mei 5-6 ingestuurde oplossingen
g. Poepen in Balk
h. Straatnaam Menno van Coehoorn in Wijckel
i. Naaldschilder Frans Houtman uit Harich
j. Een windvlaag des doods over de Spaanse griep
k. De Belvedère in het Rijsterbos
l. Introductie Bart Starke
De vormgeving en opmaak van tijdschrift nr. 26 gebeurde door Sylvia Bergsma-Lak en nr. 27 door Ankemarije Wittens-Dam.

6. In 2019 heeft de werkgroep Documentatie en Inventarisatie iedere dinsdagmorgen gebruik gemaakt van de ruimte op de museumzolder van Johan Groenewoud in Balk.
Albert Draaijer is vanaf de oprichting de bureauallrounder en stimulator. Hij beheert het Facebookprogramma dat op 1 januari 2019 872 vrienden telde. Op 31 december 2019 is het aantal volgers explosief gestegen naar 1592.

Henk de Kroon is de opmaker van de website www.geschiedenisgaasterland.nl en van www.gaasterlandinwo2.nl, adviseur in alle computervraagstukken, privacybewaker en coördinator Werkgroep dorpen en gehuchten. Harry Tollenaar heeft de complete boekenvoorraad en tijdschriften onder beheer.
Verder heeft hij de geschiedenis van alle straatnamen op papier gezet en doet onderzoek naar de oude beroepen in Gaasterland. Fred Woltjer is de V2-specialist en maakt een nieuw allround woningregister met Oudemirdum als eerste project.
Sietske Dijkstra verzorgt het secretariaat en is de redactrice van ons Klif en Gaast tijdschrift. Jan Geert Vogelzang schrijft onderzoeksverhalen en behandelt de voorzitterszaken.

7. De voorjaarslezing had het verblijf van de Belgische vluchtelingen 1914-1918 in Friesland als onderwerp. Uiteraard kwam Gaasterland daarin ook naar voren. Kees Bangma was de spreker als schrijver van het boek: “Ver van het Front”. De najaarslezing was een filmavond over de Zuidwesthoek rond 1960 en Gaasterlandse natuurbeelden van Henk Kanninga. Hierbij gaf Eelke Lok enige toelichting. Bij beide lezingen was in de Doopsgezinde Kerk van Balk het maximale aantal bezoekers aanwezig.

8. De RABO Clubsupportactie leverde het prima resultaat op van € 409,54. Als bestemming was aangegeven dat de opbrengsten besteed zouden worden aan activiteiten bij 75-jaar bevrijding in 2020. Deze opbrengst geeft ook aan dat velen hun stem aan onze stichting hebben gegeven en daarmee hun vertrouwen in ons hebben aangegeven.

9. In de Oudheidskamer van Lemmer is de oudjaarsbijeenkomst gehouden voor vrijwilligers die aan het H.W.G. dit jaar zijn of haar medewerking heeft verleend. Na afloop van de rondleiding was er nog een gezellig samenzijn waar 23 personen (inclusief partners) aan deelnamen. Daarin werd van Yde Jan van de Lageweg afscheid genomen na 10 jaar penningmeesterschap. Hem werd een ingelijste gesigneerde zwart-wit tekening aangeboden dat gemaakt was door Reinder Homans. Bart Starke stelde zich als opvolger van Yde Jan aan iedereen voor. Voor Renneke Piersma en Marjan van der Wal was er een attentie voor het zes jaar lang verzorgen van tentoonstelling in het HIP in de Bibliotheek van Balk. Naar opvolging wordt gezocht.

10. De werkgroep Scheepvaart, Visserij, Zuiderzee heeft nog geen nieuwe leden. Wel is er vanaf november een nieuwe commissie Landbouw met daarin Jan Bakker als coördinator en Bart Starke, Albert Draaijer, Doede Deinum en Frans Gerritsma als leden. Zij zijn al enkele keren bijeen geweest.

11.1 De voorzitter en secretaris zijn naar de benoeming geweest van de Ambassadeurs van het Friese Landschap in Woudsend. Daar werden door de kandidaten als proeve van bekwaamheid enkele interessante onderwerpen besproken van maximaal 5 minuten zoals de geschiedenis van Logement Kippenburg.
11.2 De opening van de tentoonstelling van Martin Sybesma in museum Sloten is door de secretaris bezocht.
11.3 De voorzitter was aanwezig bij de presentatie in het Scheepvaartmuseum in Sneek van de computerkoppeling van oude woningregisters waaraan Johan Groenewold al zijn gegevens over Balk heeft ingebracht. www.hisgis.nl
11.4 In Joure bezocht de voorzitter tweemaal een bijeenkomst over activiteiten voor de viering van 50 jaar gemeentelijke uitwisseling Haskerland, later Skarsterlân met de Duitse gemeente Drolshagen. Joke Venekamp en haar man Frits Bolmeijer hebben het HWG vertegenwoordigd tijdens een uitwisselingsweekend in Drolshagen.

12. Op de dinsdagmorgen zijn in het kantoor weer meerdere mensen geholpen met individuele vragen omtrent voorgeslacht, vroegere woningbouw, kerkgeschiedenis, Eerste en Tweede Wereldoorlog en geschiedenisinformatie voor een boek over Harich. Ook werden er voorwerpen ingebracht.

13. Het aantal donateurs bedraagt 210 en is daarmee enigszins gestegen mede door een actie tijdens de laatste Lutskedag in Balk. Daar kwamen 9 nieuwe leden bij.

14.1 Er is veel overleg over de viering van 75 jaar vrijheid in 2020. Het HWG heeft hiervoor een speciale werkgroep opgericht die al driemaal heeft vergaderd bij gastheer Mar en Klif in Oudemirdum. De werkgroep bestaat uit Jan Geert Vogelzang, voorzitter; Fred Woltjer, notulist; Yde Jan van de Lageweg, werkgroeppenningmeester; Bart Starke als algeheel penningmeester. De leden zijn Auke Hylkema; Doede Deinum; Herman Melchers en Piet Rienstra. Er is overleg met een groep personen in Balk over de bevrijdingsactiviteiten in Balk. Daarnaast is er tweemaal een gezamenlijke bijeenkomst gehouden in De Helling te Balk met de gezamenlijke Plaatselijke Belangen. Doel is te inventariseren wat gezamenlijk kan worden gedaan. Verder wordt er door HWG gewerkt aan een eigen tentoonstelling in Mar en Klif Oudemirdum; een tentoonstelling met de maquette van Kamp Eisbär in Sondel. In het HIP van de bibliotheek zijn plannen ontworpen voor een tentoonstelling over de lotgevallen van Gaasterlanders in Nederlands-Indië 1942-1949.

15. Er is in november 2019 een 8 persoonswerkgroep gevormd voor het houden van de 1e HWG Gaasterlandse Historiedag op 24 oktober 2020. Henk de Kroon is voorzitter, Sietske Dijkstra, notuliste, Bart Starke penningmeester en als leden zijn toegevoegd Andries Visser, Piet Mous, Hinke Terpstra, Tineke Gijzen en Feike Samplonius.

Vastgesteld in de vergadering van het HWG-bestuur met de werkgroepcoördinatoren op 20 januari 2020.