Jaaroverzicht 2020

 1. Het bestuur van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân bestond dit jaar uit voorzitter Jan Geert Vogelzang, secretaresse Sietske Dijkstra en penningmeester Bart Starke. Laatstgenoemde is vanaf 1 januari 2020 in functie als opvolger van Yde Jan van de Lageweg.
 2. Als daartoe aanleiding was, vergaderde het bestuur op de dinsdagmorgen tijdens de kantooruren. Driemaal is een vergadering geweest bij één van de bestuursleden thuis. Slechts eenmaal is een bijeenkomst gehouden met de coördinatoren van de werkgroepen. Het coronavirus stond niet meer toe.
 3. Het financieel jaarverslag over het jaar 2020 gaf een positief saldo te zien tussen de inkomsten en de uitgaven. Voor de eerste maal is er een kascontrolecommissie aangewezen. Over het financiële jaar 2020 hebben Joke Venekamp uit Harich en Doede Deinum zich gebogen. Zij hebben op 17 februari 2021 na deskundige controle het bestuur gedechargeerd met de uitstekende en juiste verantwoording van alle cijfers.
 4. Mede doordat de verzendkosten van ons tijdschrift fors zijn verhoogd, besloot het bestuur om na 10 jaar de jaarlijkse donatiekosten per 1 januari 2021 te verhogen van € 12,50 naar € 15,00.
 5. De tijdschriftnummers 28 en 29 zijn weer halfjaarlijks verschenen en voorzien van mooie foto’s en onderwerpen. De vormgeving en opmaak van beide tijdschriften werd gemaakt door Ankemarije Dam.
 6. In 2020 heeft de werkgroep Documentatie en Inventarisatie iedere dinsdagmorgen gebruik gemaakt van de ruimte op de museumzolder van Johan Groenewoud in Balk. Vanaf 17 maart moest tot sluiting worden overgegaan vanwege de coronacrisis tot dinsdag 9 juni. Daarna werd op 6 oktober opnieuw overgegaan tot sluiting van het kantoor totdat de coronapandemie het verblijf weer toelaat. Vanaf 1 december worden op dinsdagmorgen de vergaderingen belegd via het computerprogramma Teams. Daarop zijn bestuur, bureaumensen en coördinatoren aangesloten.
 7. Ons Facebookprogramma telde op 1 januari 2019 872 vrienden. Op 31 december 2019 was het aantal vrienden explosief gestegen naar 1592. Op 17 maart reikte het HWG aan Aleida Samplonius – Pander uit Wijckel een bloemenboeket en een taart uit omdat zij als 2000ste Facebookvriend kon worden genoteerd. Dezelfde attenties waren er voor mevrouw Ingrid Eekma uit Hindeloopen op 10 mei omdat zij de 3000ste volger was geworden. Op 1 januari 2021 waren er 3698 volgers.
 8. Dit jaar hebben wij onze halfjaarlijkse lezing niet gehouden. Beide keren was het coronavirus onze dwarsligger.
 9. In december is geen feestelijke oudjaarsbijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers. Om de dank voor al het werk toch tot uitdrukking te brengen, is aan allen een leuke attentie in de vorm van een pennenset met HWG-logo uitgereikt.
 10. De Stichting Stêd en Gaast heeft zijn bezittingen op 22 januari notarieel aan het HWG overgedragen. Voor de hoofddoelbestemming is bepaald dat de resterende gelden bestemd zijn voor het onderhoud aan de gedenksteen voor het Molukse verblijf op De Wyldemerk. De grond onder de steen is van Staatsbosbeheer.
 11. Wij werken aan de website www.geschiedenisgaasterland.nl en aan www.gaasterlandinwo2.nl. De geschiedenis van alle straatnamen is dit jaar afgerond. Er vindt onderzoek plaats naar de oude beroepen in Gaasterland. De tentoonstelling voor de WO2 geschiedenis is gerealiseerd en de Nederlands-Indië tentoonstelling is voorbereid. Er wordt gewerkt aan een allround woningregister met Oudemirdum en Bakhuizen als eerste project. Archeologische projecten worden gevolgd en de werkgroep Landbouw is gestart.
 12. De RABO Clubsupportactie leverde het resultaat op van € 143,92. Dit bedrag was aanzienlijk lager dan vorig jaar. Er doen steeds meer verenigingen mee en daardoor wordt de verdeelsleutel steeds lager. Maar toch, een zeer gewaardeerde bijdrage van de sponsor en de stemmers.
 13. Renneke Piersma en Marjan van der Wal hebben zich zes jaar met het verzorgen van tentoonstelling in het HIP van de Bibliotheek in Balk beziggehouden. Zij gaven aan dat anderen ook een kans moesten hebben. Het bestuur vond twee opvolgsters en dat zijn Margreet van Rijs en Anneke Bangma, beiden uit Balk.
 14. Vanaf november 2019 is een nieuwe commissie Landbouw actief met daarin Jan Bakker als coördinator en Bart Starke, Albert Draaijer, Doede Deinum en Frans Gerritsma als leden. Zij zijn al enkele keren bijeengeweest. De commissie heeft vier hoofdlijnen vastgesteld:
  1. Smederijmechanisaties en de bijbehorende machines
  2. De inventarisatie van boerenbedrijven
  3. Molens en polders
  4. Ruilverkavelingen
 15. Op de dinsdagmorgen zijn in het kantoor weer meerdere mensen geholpen met individuele vragen omtrent voorgeslacht, vroegere woningbouw, kerkgeschiedenis, Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook werden er voorwerpen ingebracht. 
 16. Er is een groot openluchtspel in voorbereiding rondom het huisje Seehanne in Mirns. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Het HWG heeft op een avond aan die voorbereidingsgroep alle mogelijke informatie gegeven over de oorlogszaken die daar speelden in 1940-1945. Bij de volgende bijeenkomst werd aan het HWG de mogelijkheid geopperd een bepaald gedeelte van dat programma in te nemen. Daarin zouden wij meedenken maar corona gooide alweer roet in het eten. Het grote meerdaagse evenement is eerst uitgesteld tot 2022.
 17. In februari 2020 is een werkgroep geformeerd voor het oprichten van de eerste Gaasterlandse Geschiedenisdag met de naam “Snypsnapsnarensneon”. Vanuit het HWG nemen zitting: Henk de Kroon als voorzitter, Sietske Dijkstra notuliste en Bart Starke de penningmeester. Verdere leden zijn Piet Mous, Bakhuizen namens “Om It Heech Hinne” uit Bakhuizen, Tineke Gijzen en Hinke Leffertstra namens Histoarysk Wurkferbân Wijckel; Andries Visser namens Oudega-Kolderwolde en Feike Samplonius namens Histoarysk Sondel. Helaas overleed Feike Samplonius op 24 maart 2020. Er was reeds een datum gepland aan het einde van 2020 maar alle reeds geplande activiteiten hiervoor zijn eerst in de koelkast gezet. Maar van uitstel komt geen afstel.
 18. Het aantal donateurs bedraagt 31 december 225 en dat is een stijging van 15 donateurs ten opzichte van vorig jaar.
 19. Het Indisch Centrum in Nederland wilde dit jaar een tentoonstelling c.q. reünie organiseren binnen hun programma “Huizen van Aankomst”. Ook het Kamp Wyldemerk was daarbij niet vergeten.  Na meerdere aan hun -via de mail- uitgebrachte adviezen hebben ze dit evenement uitgesteld. Het HWG blijft betrokken bij dit project.
 20. Er was veel overleg over de viering van 75 jaar vrijheid in 2020. Het HWG had hiervoor een speciale werkgroep opgericht die al driemaal had vergaderd bij gastheer Mar en Klif in Oudemirdum. De werkgroep bestaat uit Jan Geert Vogelzang, voorzitter; Fred Woltjer, notulist; Yde Jan van de Lageweg, werkgroeppenningmeester; Bart Starke als algeheel penningmeester. De leden zijn Auke Hylkema; Doede Deinum; Herman Melchers en Piet Rienstra. Er is overleg met een “paraplugroep” personen in Balk over de muzikale bevrijdingsactiviteiten in sporthal De Trime in Balk. Daarnaast is er in totaal vijfmaal een gezamenlijke bijeenkomst gehouden in Balk, Bakhuizen, Oudemirdum en Nijemirdum met de gezamenlijke Plaatselijke Belangen. Doel was te inventariseren wat gezamenlijk kan worden gedaan. Dat slaagde geweldig maar twee dagen nadat alle enthousiaste plannen in kannen en kruiken waren, konden de plannen voorlopig de ijskast weer in. Zaterdag 18 april zou gedurende de gehele dag een konvooi van oude legervoertuigen door de gemeente rijden en in meerdere dorpen of stad in Gaasterland halthouden. In dat dorp was dan een feestprogramma gemaakt. De conceptplannen zijn bewaard gebleven zodat alle snel kan worden opgestart.
 21. Vanaf september is er een oorlogstentoonstelling in Mar en Klif Oudemirdum. De familie Woltjer uit Oudemirdum en uit Sint Nicolaasga hebben alles ingericht en materiaal geleverd. Op verzoek van Mar en Klif wordt de tentoonstelling verlengd vanwege de enthousiaste opmerkingen van de bezoekers.
 22. Op 10,11 en 12 maart zijn aan de basisscholen en brugklassen voortgezet onderwijs de lesbrieven bezorgd over de Tweede Wereldoorlog.
 23. Er zijn 350 herinneringsroutes gedrukt met aandacht voor oorlogsgebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog zoals monumenten.
 24. Voor het Historisch Informatiepunt (HIP) van de bibliotheek in Balk zijn de plannen gereed voor een tentoonstelling over de lotgevallen van Gaasterlanders in Nederlands-Indië 1942-1949. Het wacht op het tijdstip dat de corona geen parten meer speelt.

                                                                                   Het HWG-Stichtingsbestuur