Sportman/sportvrouw Gaasterlân-Sleat 1988-2013

Toen Anne Breemer uit Balk begin 1988 voor de vijfde maal nationaal kampioen grasbaanmotorrace was geworden, ontstond het idee om tot de verkiezingen van een sportman en/of sportvrouw van de gemeente Gaasterlân-Sleat te komen.  Aan die opmerkelijke prestatie van de grasbaanracer was nauwelijks aandacht besteed. Coördinator bij de sportredactie van de pas opgerichte Lokale Omroep Radio Gasterlân, Jan Geert Vogelzang vond de prestatie van Anne een prima aanleiding om zowel hem als Radio Gasterlân en de gemeente Gaasterlân-Sleat in het zonnetje te zetten.  

Anne Breemer accepteerde de benoeming maar de ouders van een minderjarige sportvrouw weigerden de nominatie zodat het begin van de verkiezingen alleen met een sportman was. De festiviteiten in It Haske sloegen dusdanig aan dat besloten werd om het niet bij deze ene keer te laten. De gemeentelijke Commissie Lichamelijke Vorming en Sport (LVS) sloot zich bij het initiatief aan zodat de verkiezing gemeentebreed werd gedragen. Burgemeester Wiebe Pitlo installeerde en bevestigde de grondslag van de verkiezing. Er werd afgesproken dat er geen sportploeg aangewezen zou worden. Er zijn daarin teveel onderlinge verschillen en te weinig teams. De passieve sporter – in de persoon van een sportorganisator – zou wel kunnen worden benoemd. 

Hanneke Steensma van de LVS maakte de definitie: De sportman/sportvrouw van het jaar van de gemeente Gaasterlân-Sleat is die inwoner die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd op zijn/haar sportgebied of die op sportief gebied de naam van de gemeente Gaasterlân-Sleat op bijzondere wijze heeft uitgedragen”.

De eerste zes jaren stonden de benoemingsvergaderingen onder leiding van voorzitter Jan Geert Vogelzang. Ieder jaar maakte een ander commissielid met een korte toespraak de uitslag bekend. Na de aanstelling tot sportambtenaar van de gemeente in 1996 werd het voorzitterschap van Vogelzang overgedragen aan Gerrit de Vreeze uit Bakhuizen die lid was van de commissie LVS. Hij zou dat met veel overredingskracht doen tot zijn overlijden op 14 februari 2008. De laatste zes jaren nam Doede de Vries uit Oudemirdum met veel enthousiasme de voorzittershamer over. De verkiezingen werden ieder jaar op verschillende locaties gehouden binnen de gemeente zodat de betrokkenheid van een dorp groter werd. De winnaars kregen een glaswerk waarin hun sport was afgebeeld. De nummers twee en drie kregen een oorkonde aangeboden. Alle jaren heeft de lokale omroep de verkiezing rechtstreeks uitgezonden en was de Balkster Courant aanwezig als krantendrukker maar ook als sponsor.

Natuurlijk is het niet altijd zonder commentaar verlopen maar slechts twee “incidenten” in 25 jaar is erg weinig. Slechts één mannelijke kandidaat heeft de nominatie geweigerd omdat hij vond dat je “alles niet met peren kon vergelijken”. Van één deelnemer is een boze brief ingekomen met de opmerking dat de waardering te laag geweest was en dat de sporten van de commissieleden te veel als voorkeur in de uitslagen voorkwamen.

Een bijzondere verkiezing zou zaterdag 20 januari 2007 in Wijckel worden. De burgemeester mevrouw de Roos-van Rooden reikte de prijzen uit en dat zou enkele uren later haar laatste activiteit blijken te zijn. Toen werd bekend dat zij per 1 februari 2007 met vervroegd pensioen zou gaan.

Doordat de gemeente Gaasterlân-Sleat bij de herindeling was opgegaan in de gemeente De Fryske Marren werd zaterdag 18 januari 2014  de allerlaatste verkiezing gehouden Met een grootschalige reünie was het een waardig slot in jeugdsociëteit It Haske in Balk van een prachtige 25-jarige geschiedenis.

Sportman / sportvrouw gemeente Gaasterlân - Sleat

SAMENVATTEND:

Marrit Leenstra Vier maal sportvrouw Willy de Groot Driemaal sportman
Elizabeth Folkerts   Tweemaal sportvrouw Zeno Folkertsma   Driemaal sportman
Anne-Jet White Tweemaal sportvrouw Hans Lolkema   Tweemaal sportman
    René Anema  Tweemaal sportman

In de vijf en twintig jaar dat de benoemingscommissie zijn werk deed, hebben onderstaande leden daarin zitting gehad.

 Teake Bult, Bakhuizen  Wim Haringsma, Balk    Gerben Stegenga, Sloten
 Hanny Bergsma, Sloten  Hanneke Steensma, Balk   Johanna Walda, Oudega
 Jurjen Faber Sr, Wijckel  Hessel van der Pal, Bakhuizen  Jan Stobbe, Balk
 Annemieke Dinkla, Wijckel  Geeske Visser, Balk   Koos van Strien, Balk
 Johan Feenstra, Balk    Wilco Spoelman, Balk  Gerard Tijsma, Balk
 Griet Oenema, Harich   Durkje van der Wal–Hoekstra, Elahuizen  Jan Geert Vogelzang, Balk
Gerrit de Vreeze, Bakhuizen Doede de Vries, Oudemirdum Klaas Witteveen, Oudemirdum
Jan Vincent van Zuiden, Balk