Wie wij zijn

Welkom op de site van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG)
Wij zijn een enthousiaste club mensen met veel interesse voor de geschiedenis. In een zevental werkgroepen zijn we hoofdzakelijk bezig met de geschiedenis van de streek. 

Onder Gaasterlân wordt verstaan de geografische streek van het  Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.

De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is opgericht in het jaar 2006 door o.a. de toenmalige burgemeester van Gaasterlân- Sleat, mevr. T.C.M. de Roos-van Rooden en de toenmalige manager van Mar en Klif in Oudemirdum, Henk Dijkstra.  In 2010 werd het de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân die we verder met de korte naam "Stichting HWG", of enkel "HWG" aan zullen duiden.

Historie gaat over ons allemaal. In officiële archieven worden alledaagse gebeurtenissen vaak niet opgenomen en gaan zo voor het nageslacht verloren. De details van die geschiedenis, -dat zijn uw verhalen, foto’s, documentatiemateriaal en objecten, die met de geschiedenis van onze streek te maken hebben-, maken dit tastbaar en herkenbaar.  Wij zijn daarin erg geïnteresseerd Het is niet nodig dat u uw documentatiemateriaal hiervoor afstaat. Als wij het mogen scannen of fotograferen, is dat voldoende om het te kunnen vastleggen.  Dit kan desnoods bij u thuis. Al het verzamelde materiaal wordt gedigitaliseerd en in een juiste rubriek op onze website geplaatst. Zie hiervoor verder onder het menu "Thema's".

Op dit moment heeft de Stichting HWG ongeveer 200 donateurs, waarvan 20 actief zijn in diverse werkgroepen. U kunt zich aanmelden als nieuwe donateur. Als welkomstgeschenk ontvangt u een verjaardagskalender met fraaie oude afbeeldingen van Gaasterlandse dorpen en de stad Sloten. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het secretariaat.

 

  Gegevens van de Stichting
Naam Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Postadres Meerweg 8, 8561AT Balk,
telefoon 0514-602299
email stichtinghwg@gmail.com
Bankrekening NL84RABO 01540.26.395 tnv. Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
RSIN/fisc. nr 8218.33.066
Inschrijving KVK 01171946

 

Bereikbaarheid
Het kantoor van de stichting H.W.G. is gehuisvest in:
Museum/galerie Langs de Luts,
Raadhuisstraat 29, 8561BH Balk, 
Openingstijden: dinsdag van 9 – 12.00 uur.
Bezoek op afspraak via telefoon: 06-48803642
Onze website is https://www.geschiedenisgaasterland.nl/
 

De doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de geschiedenis van Gaasterland te bestuderen en de kennis daarover te verspreiden en te bevorderen. Onder Gaasterland wordt verstaan de (geografische) streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.

De formele doelstelling volgens de statuten luidt:

U kunt de statuten onder deze link te raadplegen.

Het bestuur:

Het bestuur wordt bestaat volgens de statuten uit 3 personen. Op dit moment zijn dit:

Voorzitter Jan Geert Vogelzang tel.0514-602961 jgvogelzang@gmail.com
Secretariaat
Sietske Dijkstra tel. 0514-602299 stichtinghwg@gmail.com
Penningmeester Bart Starke tel.06-53111589 bhstarke@gmail.com

 

Beloningsbeleid:

Alle functionarissen van de stichting zijn onbezoldigd. De aan de stichting verbonden personen zijn vrijwilligers die hun werkzaamheden zonder enige financiële vergoeding uitoefenen. Gemaakte en voorgeschoten kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed mits deze vooraf door het bestuur c.q. de penningmeester zijn goedgekeurd.

Het beleidsplan:

Het beleidsplan vloeit voort uit de doelstellingen van de stichting. Het historisch onderzoek is opgedeeld in richtingen welke zijn ondergebracht in werkgroepen met eigen onderzoeksdoelen en/of taken. Deze werkgroepen opereren zelfstandig binnen de koepel van de stichting, hebben een eigen coördinator (voorzitter) en aangesloten leden die binnen hun eigen verband onderzoek en/of werkzaamheden uitvoeren.
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep Coördinator/voorzitter
Inventarisatie  Johan Heegsma
Binnen deze werkgroep worden documenten, krantenknipsels en fotomateriaal gescand, verwerkt en gearchiveerd, ter ondersteuning van exposities, lezingen en de websites. 
Bibliotheek en Webpublicaties, Fred Woltjer; tel. 0514571281 ; fred@geschiedenisgaasterland.nl
Dorpen en Gehuchten, Henk de Kroon; tel. 06-27064569henk@geschiedenisgaasterland.nl
Visserij en Scheepvaart, VACANT
Landbouw Jan Bakker, tel. 06-51326159; janbakker9961@outlook.com
Kunst en Cultuur, Bram de Smit; tel. 0514-603918; smit-wassenaar@kpnplanet.nl
Archeologie, Joke Venekamp; tel. 0514605245; jokevenekamp@gmail.com
Tentoonstellingen. Johan Groenewoud, tel. 0514-604327; info@langsdeluts.nl
Deze werkgroep organiseert wisselende exposities in het HIP (Historisch Informatie Punt) in de bibliotheek te Balk. 

Naast de vergaderingen binnen de werkgroepen is er regelmatig overleg tussen de werkgroepen en het bestuur. In deze vergaderingen vindt uitwisseling van informatie, informatie over de voortgang van onderzoeken en projecten en zaken van algemene aard plaats. Ook kunnen hier nieuwe onderzoeksdoelen worden voorgesteld.

Het naar buiten brengen en toegankelijk maken van verzameld materiaal vindt op verschillende manieren plaats:

  • Deze website en de website, Gaasterland in de tweede Wereldoorlog, waarop documenten, fotomateriaal, You Tube films en radio-opnames worden gepubliceerd.
  • Het blad "Fan Klif en Gaast" dat tweemaal per jaar verschijnt met diverse publicaties van onder andere de werkgroepen van de HWG.
  • Het organiseren van lezingen, minimaal tweemaal per jaar.
  • Het organiseren en inrichten van exposities. Hiervoor is geen vast schema. Dit wordt per jaar naar behoefte en menskracht vastgesteld.

Beheersplan 2019-2022

Om de voortgang van de geplande onderzoeksactiviteiten te kunnen monitoren is een 5-jaarlijks Beheersplan opgesteld. Dit kunt u hier raadplegen. 

ANBI

De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI-status. Dit betekent onder andere dat mensen of bedrijven die ons financieel willen steunen door een schenking en/of een legaat, dit fiscaal vriendelijk kunnen uitvoeren. Ook uw jaarlijkse donatie valt hieronder. Uw belastingadviseur kan u daar nader over inlichten. 

HWG is open en transparant ten aanzien van de activiteiten en financiën. Onder de volgende links vindt u dan ook het Jaarverslag 2020 en de Financiële verantwoording 2020

Verslagen van eerdere jaren vindt u hier