Wie wij zijn

Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is opgericht in het jaar 2006 door o.a. de toenmalige burgemeester van Gaasterlân- Sleat, mevr. T.C.M. de Roos-van Rooden en de toenmalige manager van Mar en Klif in Oudemirdum, Henk Dijkstra.  In 2010 werd het de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân die we verder met de korte naam Stichting HWG aanduiden.
De Stichting is nu gevestigd in Museum/galerie Langs de Luts, Raadhuisstraat 28, 8561BH Balk en telefonisch bereikbaar op tel.06-40394493.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel de geschiedenis van Gaasterland te bestuderen en de kennis daarover te verspreiden en te bevorderen. Onder Gaasterland wordt verstaan de (geografische) streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.

ANBI status:
De stichting HWG heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat zij voldoet aan de eisen van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent onder anderen dat mensen die ons financieel willen steunen door een schenking en/of een legaat, dit fiscaal vriendelijk kunnen uitvoeren. Uw belastingadviseur kan u daar nader over inlichten.

Gegevens van de Stichting
Naam
Postadres
telefoon
email                           
website

 

Bankrekening
RSIN/fisc. nr
Inschrijving KVK


Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Meerweg 8, 8561AT Balk,
0514-602299
stichtinghwg@gmail.com
https://www.geschiedenisgaasterland.nl/

Tijdelijk ook nog via de oude website op http://www.historiegaasterland.nl

NL84RABO 01540.26.395 tnv. Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
8218.33.066
01171946

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:                  
Secretaris :                  
Penningmeester:       

 
Jan Geert Vogelzang,         tel.0514-602961,      jgvogelzang@gmail.com
Sietske Dijkstra                   tel. 0514-602299,     stichtinghwg@gmail.com
Bart Starke                           tel.06-53111589        bhstarke@gmail.com

Beloningsbeleid:
Alle functionarissen van de stichting zijn onbezoldigd. De aan de stichting verbonden personen zijn vrijwilligers die hun werkzaamheden zonder enige financiële vergoeding uitoefenen. Gemaakte en voorgeschoten kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed mits deze vooraf door het bestuur c.q. de penningmeester zijn goedgekeurd.

Het beleidsplan:
Het beleidsplan vloeit voort uit de doelstellingen van de stichting. Het historisch onderzoek is opgedeeld in richtingen welke zijn ondergebracht in werkgroepen met eigen onderzoeksdoelen en/of taken. Deze werkgroepen opereren zelfstandig binnen de koepel van de stichting, hebben een eigen coördinator (voorzitter) en aangesloten leden die binnen hun eigen verband onderzoek en/of werkzaamheden uitvoeren.
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep
Inventarisatie en documentatie,

 

 

Beeldmateriaal en Publicaties,

Dorpen en Gehuchten,

Visserij en Scheepvaart,

Kunst en Cultuur,

Archeologie,

Tentoonstellingen.

Coördinator/voorzitter
Albert Draaijer; tel. 06-40394493;  albertdraaijer31@gmail.com
Deze werkgroep heeft een eigen kantoorruimte in Balk. Hier worden documenten, krantenknipsels en fotomateriaal gescand en verwerkt op de eigen website. Ook de voorbereiding van exposities en lezingen vindt hier plaats.

Auke Hylkema; tel. 06-12318674; auke.hylkema@gmail.com

Henk de Kroon; tel. 06-27064569; hadeka49@gmail.com

(momenteel vakature).

Bram de Smit; tel. 0514-603918; smit-wassenaar@kpnplanet.nl

Joke Venekamp; tel. 0514605245; j.c.venekamp@hetnet.nl

Tentoonstellingen;
Deze werkgroep organiseert wisselende exposities in het HIP (Historisch Informatie Punt) in de bibliotheek te Balk. Coördinator is Johan Groenewoud, tel. 0514-604327; info@langsdeluts.nl

Naast de vergaderingen binnen de werkgroepen is er regelmatig overleg tussen de werkgroepen en het bestuur. In deze vergaderingen vindt uitwisseling van informatie, informatie over de voortgang van onderzoeken en projecten en zaken van algemene aard plaats. Ook kunnen hier nieuwe onderzoeksdoelen worden voorgesteld.

Het naar buiten brengen en toegankelijk maken van verzameld materiaal vindt via verschillende manieren plaats:

  • De website, waarop documenten, fotomateriaal, You Tube films en radio-opnames worden gepubliceerd.
  • Het blad "Fan Klif en Gaast" dat tweemaal per jaar verschijnt met diverse publicaties van onder andere de werkgroepen van de HWG.
  • Het organiseren van lezingen, minimaal tweemaal per jaar.
  • Het organiseren en inrichten van exposities. Hiervoor is geen vast schema. Dit wordt per jaar naar behoefte en menskracht vastgesteld.